AEP-ZTP REGULATIVER

Hvis der afholdes en prøve i Danmark, der dømmes af en Tysk dommer, vil DKK registrere prøven som ZTP (DK).

Hvis der benyttes dansk dommer registreres prøven som AEP.

AEP:

Dansk Dobermann Klubs Avlsegnetshedsprøve

Formålet med avlsegnethedsprøver generelt er at finde frem til de hunde, der er egnede til avl i henhold til gældende avlsnormer for samtidig derved at udelukke eventuelt uegnede hunde fra avl.

Beskrivelsen foretages individuelt af den enkelte hund, der er ikke noget konkurrencemoment, og formålet med beskrivelsen er at danne sig et godt billede af den pågældende hunds mentale funktionsniveau bl.a. som et redskab til brug ved avlsplanlægning.

Endelig er det et værdifuldt redskab for opdrætteren til brug i den videre avl og samtidig en hjælp i vurderingen af opnåede avlsresultater.

Avlsegnethedsprøven kan kun aflægges for mindst én af Dansk Dobermann Klub udpeget dommer.

Adgangskrav:

 • Minimumsalder for deltagende hunde er 15 måneder
 • Færdselsprøve bestået inden prøvens start
 • HD-bedømmelse svarende til minimum B. HD-resultat skal foreligge på dagen
 • Der kræves medlemskab og stambog fra en klub under FCI
 • Hunde, der er tilbagestillet ved et tidligere arrangement, kan først fremføres igen efter fristen for tilbagestillelsens udløb

Hannerne prøves før tæverne. Avlsegnethedsbeviset gælder for en periode, der svarer til den avsldygtige alder, medmindre der fremkommer avlsforbud på grund af en først senere opdaget, skjult nedarvningsfejl. Annulleringen af avlsegnethedsbeviset skal begrundes skriftligt og tilstilles hundens ejer pr. anbefalet brev.

Retningslinjer og udførelsesbestemmelser for den praktiske gennemførelse:

Bedømmelsen sker i henhold til de af Dansk Dobermann Klubs bestyrelse angivne retningslinjer. Der skal især lægges vægt på brugsfejl, såsom svagt kæbeparti, lang blød (eftergivende) ryg, mangler ved for- og bagben samt dårligt bevægelsesmønster. Afvigelse i størrelsen indtil 2 cm fra standardmålet giver fratræk i bedømmelsen. Yderligere afvigelser fører til udelukkelse fra avl. Hunde med tandfejl – overbid, tangbid, underbid, for få tænder iflg. tandskemaet og unormaliteter i tandstilling, er avlsuegnede. Der skal lægges særlig vægt på hundens adfærd ved tandvisning (med henblik på den senere væsensbedømmelse).

Herefter skal hunden, på anvisning fra dommeren, af føreren føres over en strækning på ca. 300 skridt i forskellige retninger over prøveområdet, med mest mulig slap line. Undervejs møder hunden fordelt på området 4-6 personer, der enten bevæger sig eller står stille. Derefter mødes disse personer til en gruppe. Gruppeformationen skal ikke ske efter et stramt skema. Her kan og skal dommeren variere, f.eks. at gruppen bevæger sig mod hundeføreren i en passende afstand, eller at hundeføreren bevæger sig inde i gruppen. Under arbejdet i gruppen er det vigtigt, at de forskellige situationer opstår naturligt, ganske som det finder sted i dagliglivet (der hilses på hinanden ved at give hånd, der tabes en genstand, en paraply slås op osv.). Ved ovennævnte øvelse skal man være opmærksom på, at hunden ikke på nogen måde trænges. Man ser her kun på hundens selvsikkerhed, uforfærdethed, temperament, førbarhed og irritationstærskel.

Efterfølgende begiver hundefører og hund sig til et af dommeren nærmere anvist sted, hvor hunden bindes af (uden at hunden dér sættes under kommando ved f.eks. “dæk”, hvorefter hundeføreren fjerner sig ud af hundens synsfelt. På vej til afbindingsstedet bliver der i en afstand af mindst 15 skridt afgivet 2 skud (6 mm). Skudrædde hunde er uegnede til avl.
Man skelner nøje mellem, om hunden er skudfølsom eller skudræd. Afbindingsstedet skal være tilgængeligt fra alle sider (passende afstand til hegn, mure osv.). Isoleringen af hunden andrager min. 5 minutter.
I en afstand af ca. 5-8 skridt, der reduceres til 2-3 skridt, går dommeren forbi hunden eller rundt om den, dog uden at true den. Dommeren bliver stående foran eller ved siden af hunden og lader et hæfte eller lignende falde. Der skal lægges særlig vægt på hundens adfærd i førerens fravær. Derefter forlader hundeføreren med sin hund øvelsesområdet.

Figuranten begiver sig til det af dommeren anviste skjul.

1. Dommeren anviser hundeføreren at gå i en bestemt retning med sin hund. Herunder føres hunden i line. Fra skjul angribes (på tegn fra dommeren) føreren nu forfra af figuranten. Hunden skal her bevise sine beskyttelsestrang- og evne og forsvare sin fører. Figuranten truer først hunden, når den griber ind i kampen. Her bliver hunden truet akustisk og korporligt, den får dog ingen stokkeslag. Figuranten afslutter angrebet på tegn fra dommeren.

2. Derefter fjerner figuranten sig til en afstand af ca. 50 skridt. Føreren holder nu sin hund fast i halsbåndet og sender den af sted med tilråb. Først flygter figuranten, for derefter på dommerens tegn at angribe hunden, når denne er ca. 8-10 skridt væk. Figuranten forsøger igen at true hunden, men heller ikke her tildeles hunden stokkeslag. Det er tilladt for føreren at opildne sin hund ved tilråb. På dommerens tegn bliver figuranten stående. Føreren går hen til sin hund, sætter linen på og går væk

Bedømmelsen falder i følgende grupper:

1A: Hunde, der efterlader et korrekt helhedsindtryk. 1A tildeles kun den hund, der såvel i kamphandlingen som i ro efterlader et sikkert, fejlfrit indtryk.

1B: Hunde, hvis samlede væsensbillede stadig kan leve op til standarden. 1B tildeles den hund, der i ro har en forsvarlig adfærd og som viser forsvars- og kampdrift.

Tilbagestillelse: Hunde, hvis adfærd skaber berettiget tvivl om den krævede væsensfasthed og avlsegnethed, skal tilbagestilles. Denne hund må dog ikke fremstilles for nogen anden dommer, før der er forløbet 3 måneder. En hund kan kun tilbagestilles én gang.

Avlsuegnet: Aggressive, sky, nervøse og feje hunde kan ikke erklæres egnede til avl.

AEP er den danske version af den tyske ZTP med visse modifikationer.

ZTP:

Tysk Dobermann Klub Avlsegnetshedsprøve

Ny procedure omkring HD: Dobermann, der skal stille til ZTP, skal altid have deres HD-resultat stemplet og underskrevet i DKK. I Tyskland kræves der en verificering i form af et DKK-stempel på HD diagnose kortet. DKK kan ikke gøre dette automatisk, da diagnosekortene sendes ud direkte fra LIFE, som har overtaget bedømmelsen af HD billeder. Proceduren er som følger: Blanketten scannes ind og fremsendes til DKK post@dkk.dk – med anmodning om stempel og underskrift, hvorefter den bliver returneret. Blanketten kan også fremsendes som almindelig post sammen med en frankeret svarkuvert.

Ny procedure omkring vWD: Forud for ZTP tilmelding skal der efter de nye tyske regler medsendes et resultat på vWD (Laboklin)

Kun hunde med resultat “Fri” eller “Bærer” kan deltage ved prøven. “Påvist” er ikke adgangsgivende.

Tilmeldingsblanket til ZTP

Fra 01.01.2014 er det ikke længere muligt at tilmelde sig en Starter-ZTP.

Dobermann Verein (DV) e.V. gegr. 1899
Rechtssitz München
Hauptgeschäftsstelle
Thorwaldsenstraße 29, D-80335 München
Telefon: +49 (0)89-1234 224 Telefax +49 (0)89-1234 741
Internet: http://www.dobermann.de
E-mail: info@dobermann.de

DV REGLEMENT FOR DEN TYSKE AVLSEGNETHEDSPRØVE (ZTP)

ZTP-reglementet er blevet revideret og modificeret. Dette har været nødvendigt, fordi man i løbet af årene har tilføjet revisioner og modifikationer som addenda, hvilket har været medvirkende til at reglementet er blevet uklart. Desuden er det målet at de opdaterede regler vil give såvel deltagere og arrangører et ensartet referencedokument.

INDHOLD:

 • Forkortelser
 • AD > Avlsdommer
  DDK > Dansk Dobermann Klub
  DKK > Dansk Kennel Klub
  DV og DV e.V. > Dobermann-Verein e.V. (Den tyske Dobermannklub)
  FP > Færdselsprøve
  HF > Hundefører
  IDC > Den Internationale Dobermann Klub
  ZTP > Zuchttauglichkeitsprüfung = avlsegnethedsprøve

  Formål med ZTP’en

  • I Opførsel/registrering af arrangement/godkendelse
  • II Avlsdommer
  • III Prøveleder
  • IV Figurant
  • V Deltagere
  • VI Hunde fra andre lande end Tyskland
  • VII ZTP uden for Tyskland
  • IX Avlstilladelse
  • X Prøveprocedure
  • (vejledning og regler for den praktiske gennemførelse af ZTP’en og bedømmelsesskala)

  • XI Generelt

  Formål med ZTP’en

  Grunden til og formålet med at afholde en ZTP er, i henhold til racens formål, at finde egnede Dobermann til avl og at udelukke de uegnede.

  I– Opførsel/registrering af arrangement/godkendelse

  1) ZTP’en er et arrangement i sin egen ret. Derfor kan det ikke afholdes i direkte forbindelse (samme dag) med udstillinger eller IPO-/BHP-prøver. Man kan kun afholde en ZTP på en lørdag/søndag og/eller på en offentlig feriedag/helligdag. Man kan godt arrangere en udholdenhedsprøve (UHP) på den samme dag, hvis den udvalgte AD tillader det. Arrangøren skal have indhentet skriftlig tilladelse fra AD før man ansøger om godkendelse af arrangementet.

  2) Hvis der er arrangeret en specialklubudstilling dagen efter ZTP’en, så vil de deltagere som stiller i både ZTP’en og udstillingen modtage deres udstillingsbedømmelse og ZTP- dokumentation ved afslutningen af specialklubs udstillingen (forudsat at alle kravene under pkt. V er mødt).

  3) Gælder kun for Tyskland (lokale underafdelinger af DV, som har tilladelse til at arrangere ZTP’er).

  4) Gælder kun for Tyskland (lokale underafdelinger kan uddelegere organiseringen af ZTP-arrangementer til deres grupper).

  5) Arrangøren skal sørge for at arrangementet er forsikret.

  6) Gælder kun for Tyskland (den relevante afdelings økonomiske kompensation af den enkelte provins’ underafdeling)

  7) Ansøgning om at afholde et ZTP-arrangement skal indeholde arrangørens navn og adresse, prøveleder, AD og sidste tilmeldingsfrist.

  8) Tid og sted skal specificeres på ansøgningen.

  9) Godkendelse af arrangementet kan kun opnås hvis ansøgningen når DV’s hovedkontor i tide 60 dage før datoen for ZTP’ en), sådan at arrangementet kan publiceres i DV’s tidsskrift – Unser Dobermann. ZTP-arrangementer kan kun afholdes når og hvis DV’s hovedkontor har givet tilladelse hertil.

  10)Arrangøren skal sikre sig at der er mindst 7 deltagere i prøven. ZTP’ en kan ikke finde sted med færre hunde. Maximum antal deltagere er 15 hunde på prøve dagen. I særlige tilfælde kan formanden for DV beslutte om færre end 7 hunde kan deltage.

  11)I henhold til prøvereglerne skal der fremskaffes en passende lokalitet.

  12)Lokaliteten skal reserveres og må på prøve dagen kun anvendes til ZTP’ en.

  13)Det endelige ansvar for lokalitetens egnethed ligger hos AD.

  14)Personer som ikke deltager i ZTP’ en og som ikke er under AD’s ledelse, har ingen adgang til prøvearealet.

  15)Alle hunde på prøveområdet skal placeres på en sådan måde at de på ingen måde forstyrrer prøveafholdelsen.

  II Avlsdommer

  1) ZTP-prøver kan kun dømmes af særligt autoriserede ZTP dommere.
  2) Gælder kun for Tyskland (AD og figurant er udpegede af komiteen i den lokale underafdeling).
  3) Hunde, som ejes af den fungerende AD, prøveleder, figurant eller deres familiemedlemmer kan ikke deltage i ZTP’
  en.

  4) På prøve dagen skal al dokumentation forelægges i original (stamtavle, HD-bedømmelse, vWD undersøgelse,
  tandcertifikater (hvis de anvendes) og den originale ZTP-bedømmelse af de hunde som går op for 2. gang
  (tilbagestillede hunde)).

  5) Hvis den ovenfor nævnte dokumentation ikke er gjort tilgængelig for AD i sin helhed og i original form, så kan AD
  ikke dømme den pågældende hund. Der er ingen undtagelse herfor.

  6) I de tilfælde hvor der kræves en afklaring, har AD ret til at tilbageholde al dokumentation, som vil blive
  videresendt til stambogsføringskontoret. ZTP-titlen tildeles først når alle uklarheder er blevet løst. DV’s
  præsidium beslutter alle yderligere foranstaltninger og informerer deltageren herom.

  7) ZTP-resultaterne bekendtgøres kun ved afslutningen af arrangementet.

  III Prøveleder

  1) Når man skal dække posten som prøveleder, skal arrangøren sikre sig at den udvalgte person er passende
  kvalificeret med hensyn til alle de krav der stilles for at afholde en ZTP. Udgangspunktet for dette er dette
  ZTP-reglement.

  2) Kun gældende for Tyskland (hundens ejer skal fremvise DV-medlemsbevis før prøvestart.)

  3) Prøveleder kontrollerer den forlangte dokumentation og forbereder bedømmelsesskemaerne.

  4) Deltagerblanketter mv. skal være i overensstemmelse med betingelserne for at registrere arrangementet.

  5) Herudover er prøveleder ansvarlig for at prøven afholdes uforstyrret, ligesom han/hun skal sikre at al det
  krævede udstyr, såsom beskyttelsesudstyr til figuranten, stangmål, mikrochip scanner, pistol osv. står til
  rådighed, samt at prøveareal er afgrænset og startsted markeret.

  6) Prøveleder skal sikre at hundens minimumsalder (15 måneder) er korrekt observeret.

  7) Alle hunde på prøveområdet skal placeres på en sådan måde at de på ingen måde forstyrrer afholdelsen af prøven.

  8) Prøveleder skal sikre at ingen hunde på noget tidspunkt i løbet af prøven bærer pighalsbånd.

  9) Når prøven er afsluttet, skal prøveleder udfylde alle de krævede formularer.

  10) Resultaterne fra ZTP’ en bekendtgøres kun ved afslutningen af arrangementet.

  11) Hvis der er arrangeret en specialklubudstilling dagen efter ZTP’ en, så vil de deltagere som stiller i både ZTP’
  en og udstillingen modtage deres udstillingsbedømmelse og ZTP- dokumentation ved afslutningen af specialklubs
  udstillingen (forudsat at alle kravene under pkt. V er mødt).

  12) Hvis alle kravene er blevet mødt, så udleveres ZTP-bedømmelsen til ejer eller HF på selve prøve dagen (for
  undtagelser, se pkt. I.2 og pkt. V.15).

  13) En kopi af rapporten med den korresponderende sammenfatning fremsendes til DV’s hovedkontor senest 3 dage efter
  arrangementet.

  14) En kopi af rapporten med den korresponderende sammenfatning overdrages til AD.

  15) Kun gældende i Tyskland (økonomisk aftale mellem prøveleder og arrangør).

  16) Kun gældende i Tyskland (økonomisk kompensation til AD og figurant).

  IV. Figurant

  1) En egnet og godkendt figurant skal være til rådighed under prøven.

  2) Kun gældende for Tyskland (figurantgodkendelsesdokument).

  3) Figuranten skal bære passende beskyttelsestøj og udstyres med en stok og et ærme.

  4) Figuranten skal være forsikret til prøven.

  5) Hundene må ikke på noget tidspunkt i løbet af prøven bære pighalsbånd.

  V. Deltagerne

  1) Deltagelse kan kun accepteres hvis alle adgangskravene til ZTP’ en er mødt.

  2) Minimumsalderen for at en hund kan deltage er 15 måneder.

  3) Hundens ejer skal beviseligt være medlem af DV e.V. eller en IDC-medlemsklub.

  4) Kun gældende for Tyskland (det relevante, gyldige medlemsbevis skal forevises før prøvestart).

  5) HF skal have tegnet en udvidet ansvarsforsikring på hund, ejer og HF – forsikringsnummer skal forevises.

  6) HF behøver ikke at være hundens ejer.

  7) En HF må ikke føre mere end 2 hunde pr. prøve dag.

  8) Hvis en hund er blevet tilbagestillet, skal deltageren gøre AD opmærksom herpå inden ZTP’ en begynder.

  9) Hvis man ikke med 100% sikkerhed kan identificere hunden og dens stamtavle, er det ikke muligt at deltage i ZTP’ en.

  10) Dokumentation for en bestået FP skal foreligge i original på prøve dagen (originalt resultathæfte).

  11) Det er ejers/HF’s personlige ansvar at den krævede dokumentation ved tilmelding til ZTP’ en når rettidigt frem.

  12) På prøve dagen skal al dokumentation forevises Dommeren i original:

  • Stambog
  • HD-bedømmelse
  • Originalt bevis for bestået FP
  • Tandattest, hvis det anvendes
  • Attest på undersøgelse for vWD.
  • Original ZTP-bedømmelse af hunde som er tilmeldt for 2. gang (tilbagestillede hunde)
  • Ved overførsel til tysk stambog kræves der en godkendelse af ZTP’ en på stambogsføringskontoret
  • 13) Såfremt ovennævnte dokumentation ikke er gjort tilgængelig for AD i sin helhed og i original, kan alvs dommeren
   ikke bedømme hunden. Der kan IKKE dispenseres fra denne regel.

   14) Tilmeldingsgebyret skal være arrangøren i hænde inden arrangementet.

   15) I de tilfælde hvor der forlanges afklaring omkring dokumenter, har AD ret til at tilbageholde al dokumentation,
   som herefter fremsendes til stambogsføringskontoret. ZTP’en tildeles først når alle uklarheder er blevet løst.

   16) DV-præsidiet beslutter om der skal tages yderligere skridt og informerer deltageren i overensstemmelse hermed.

   17) Alle hunde på prøveområdet skal placeres på en sådan måde at de på ingen måde forstyrrer afholdelsen af prøven.

   VI. Hunde fra andre lande end Tyskland

   Dobermann fra andre lande end Tyskland kan også deltage i ZTP’ en forudsat at de lever op til de regler som DV har udstukket.

   1) Der kræves medlemskab af og stambog hos en kennelklub, som hører under FCI.

   2) Ikke-tyske hunde, som er blevet overført til tysk stambog skal fremskaffe en tysk stambog i original og forevise AD denne. Godkendelse af overførslen er registreret på stambogen.

   3) Minimumsalderen for deltagende hunde er 15 måneder.

   4) For hver deltagende hund skal forældredyrenes HD-bedømmelser og ZTP-bedømmelser indleveres 6 uger før prøvedato.

   5) For dobermann avlet uden for Tyskland og hvis ejere er permanent bosiddende i Tyskland, kræves bevis for overførsel og godkendelse af overførsel fra stambogsføringskontoret, før der kan deltages i en ZTP (krav iflg. DV e.V.s racereglement). Der kan IKKE dispenseres fra denne regel.

   6) For hunde importeret fra USA, og hunde med amerikanske forældredyr, skal der forelægge en kardio- og blodprøveundersøgelse (venligst kontakt IDCs avlsansvarlige for yderligere information).

   7) Bestemmelser for at deltage som oplyst under pkt. V.

   8) Tilladelse til at deltage i en ZTP gives kun hunde som har fået bedømmelsen ’fri’ (clear).

   VII. ZTP uden for Tyskland

   Det tyske ZTP-reglement gælder for alle ZTP’er i lande uden for Tyskland

   1) Når en ZTP – inden for IDC – planlægges i et land uden for Tyskland, skal en korresponderende registrering af arrangementet ansøges hos DVs hovedkontor.

   2) Ansøgningen skal godkendes mindst 3 mdr. før den planlagte prøve.

   3) For at DDK kan ansøge DV e.V. om at afholde en ZTP i Danmark, kræves det at en lokal gruppe, som ønsker at lægge lokaliteter til, fremsender en liste over deltagere samt al den krævede dokumentation i kopi til DDK i så god tid, at DDK kan overholde DV e.V.s tidsfrist på ansøgningen, dvs. ca. 9 uger før afholdelsen af ZTP’ en. En lokal gruppe under DDK kan ikke ansøge direkte hos DV e.V. Fuldstændig dokumentation for samtlige deltagende hunde skal deponeres hos stambogsføringskontoret 6 uger før arrangementet (FCI-retningslinjer).

   4) Ejer/HF er personligt ansvarlig for rettidig indsendelse af den krævede dokumentation.

   5) Hundens ejer skal enten være medlem af DV eller medlem af en IDC-medlemsklub.

   6) En HF må kun føre 2 hunde pr. prøve dag. Dispensationsansøgninger skal fremsendes rettidigt til DVs hovedkontor.

   7) Hunde som ejes af den fungerende AD, figurant eller deres familiemedlemmer kan ikke deltage i ZTP’en.

   8) Hvis der er tale om en tilbagestillet hund, skal deltageren meddele AD dette inden ZTP’ en begynder.

   9) På selve prøve dagen skal al dokumentation forevises AD i original:

   a. Stambog

   b. HD-bedømmelse – inklusiv forældredyrenes HD-bedømmelser og en kopi af deres ZTP-bedømmelser

   c. Resultathæfte (hvis det anvendes)

   d. Originalt bevis på bestået FP eller tilsvarende i det pågældende land, hvis det anvendes

   e. Tandattest, hvis det anvendes

   f. Original ZTP-bedømmelse af hunde som tilmeldes for 2. gang (tilbagestillede hunde)

   10) Hvis ikke man foreligger den ovennævnte dokumentation i sin helhed og i original, så kan AD ikke dømme hunden. Der kan IKKE dispenseres fra denne regel.

   11) Hvis man ikke med 100% sikkerhed kan identificere hunden og dens baggrund, er det ikke muligt at deltage i ZTP’ en.

   12) I de tilfælde hvor der forlanges en afklaring af dokumenter, har AD ret til at tilbageholde al dokumentation, som herefter fremsendes til stambogsføringskontoret. ZTP’ en tildeles først når alle uklarheder er blevet løst.

   13) DVs præsidium beslutter om der skal tages yderligere skridt og informerer deltageren i overensstemmelse hermed.

   14) Kun DV-godkendte Dommere med autorisation kan dømme en ZTP.

   15) Sådanne DV-godkendte dommere i IDC-lande kan kun dømme aktivt i deres hjemland (dispensation herfra kan kun gives skriftligt af DV).

   16) For hunde importeret fra USA, og hunde med amerikanske forældredyr, skal der forelægge en kardio- og blodprøve undersøgelse (venligst kontakt IDC’s avlsansvarlige for yderligere information).

   17) Bestemmelser for at deltage som oplyst under pkt. V.

   · HD-bedømmelse – inklusiv forældredyrenes HD-bedømmelser og en kopi af deres ZTP-bedømmelser.

   · Resultathæfte (hvis det anvendes)

   · Hvis relevant, originalt bevis for bestået FP eller tilsvarende iflg. det relevante land.

   · Tandattest (hvis det anvendes)

   · Original ZTP-bedømmelse af hunde tilmeldt for anden gang (tilbagestillede hunde)

   · Ved overførsel til tysk stambog, kræves godkendelse af ZTP’en fra stambogsføringskontoret.

   14) Hvis ikke man foreligger den ovennævnte dokumentation i sin helhed og i original, så kan AD ikke dømme hunden. Dispensation er ikke mulig.

   15) Arrangøren skal have modtaget tilmeldingsgebyr før arrangementet.

   16) Hvis der er tale om en tilbagestillet hund, skal deltageren informere AD herom inden ZTP’en begynder.

   17) Hvis man ikke med 100% sikkerhed kan bestemme hundens identitet og baggrund, så er det ikke muligt at deltage i ZTP’en.

   18) Det tyske ZTP-reglement gælder for alle ZTP’er arrangeret uden for Tyskland.

   19) I de tilfælde hvor der kræves en afklaring, har AD ret til at tilbageholde al dokumentation, som herefter videresendes til raceregistreringskontoret. ZTP-titlen tildeles kun såfremt alle uklarheder er blevet løst.

   20) DV-præsidiet beslutter alle yderligere foranstaltninger og informerer deltageren herom.

   IX. Avlstilladelse

   1) Kun de hunde som er opdrættet i henhold til DV e.V.s avlsbestemmelser og som er blevet HD-røntgenfotograferet, kan deltage i en ZTP.

   2) Bedømmelsen (tysk HD-bedømmelse) skal foreligge i original på ZTP-prøve dagen.

   3) Kun hunde som har opnået bedømmelsen HD 1 eller HD 2 (HD A eller HD B) kan tilmeldes en ZTP.

   4) Dokumentation for en bestået FP skal foreligge i original på prøve dagen (originalt resultathæfte).

   5) Hundens ejer skal være medlem af DV e.V. eller en IDC-medlemsklub.

   6) For udenlandsk opdrættede Dobermann, hvis ejere er permanent bosiddende i Tyskland, kræves dokumentation for overførsel og godkendelse heraf fra raceregistreringskontoret for at kunne deltage i ZTP’ en. Hvis der ikke leves op til kravene i DV e.V.s avlsreglement, kan man ikke deltage i en ZTP. Dispensation er ikke mulig.

   7) Hunde som har været tilbagestillet ved en tidligere ZTP, kan kun tilmeldes en ny efter en periode på 3 måneder.

   8) Hunde som ikke har bestået efter at være fremstillet 2 gange, kan ikke fremstilles igen og klassificeres derfor som avlsuegnet.

   9) ADs beslutning mht. udstillingsbedømmelsen og væsensbedømmelsen er uomtvistelig.

   10) Formalia fejl skal rapporteres til prøvelederen på prøve dagen. Opnås der ikke en afklaring på prøve dagen, sendes sagen videre til DV-Præsidiet mhp. en beslutning.

   11) Avlstilladelsen gælder i al den tid hunden er avlsduelig (jf avlsbestemmelserne, forudsat at der ved underliggende arvelige fejl ikke pålægges avlsrestriktioner af Præsidiet. En tilbagekaldelse af avlstilladelsen skal skriftligt underbygges og hundens ejer skal informeres pr. anbefalet brev.

   12) For de hunde som klassificeres Avlsegnet indføres bedømmelsen i ZTP-rapporten i afkommets stambog.

   X. Prøveprocedure

   HF melder sig hos AD og informerer AD om tidligere tilbagestilling, hvis dette er tilfældet.

   1. Vurdering af udstillingsbedømmelsen

   Hanner bedømmes først og derefter tæver. ZTP-AD’s bedømmelser skal indføres i den relevante dokumentation (ZTP-prøverapport og stambog) og skal underskrives af prøvelederen og AD. Ikke-beståede ZTP’er skal også indføres i stambogen.

   2. Væsensbedømmelsen

   Udelukkelsesgrunde diskuteres nærmere i reglerne for prøveafholdelse. Aggressive, frygtsomme og sky hunde skal udelukkes fra avl.

   3. Beslutning og meddelelse om udstillingsbedømmelsen

   DV-AD’s beslutning om udstillingsbedømmelsen indføres i ZTP-rapporten. Efter at prøven er afsluttet modtager hver enkelt deltager et ZTP-bevis for den fremstillede hund.

   RETNINGSLINIER OG REGLER FOR DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF ZTP’EN

   Beslutning om udstillingsbedømmelse

   1) Før ZTP’en startes, forklarer AD alle deltagerne kort hvad formålet er med prøven og de krævede øvelser.

   2) AD eller prøvelederen bekræfter hundens identitet vha. stambog og tatoverings-/mikrochip nummer.

   3) I samtale med HF indhenter AD information omkring hundens uddannelse, hvordan den holdes, ejerskifte og miljøpåvirkninger af den fremstillede hund.

   4) Udstillingsbedømmelsen gives i overensstemmelse med de retningslinjer, som DV’s AD forening har bestemt.

   5) Afvigelser på op til 2 cm fra standardhøjden straffes ved at nedjustere udstillingsbedømmelsen. Afvigelser på mere end 2 cm fører til avlsdiskvalifikation.

   6) Hunde med tand-/bidfejl såsom overbid/underbid, tangbid og tandmangel i forhold til tandskemaet og med anden afvigelse i tandmønstret, er uegnede til avl.

   7) Under måling af hundens højde og i undersøgelse af dens tænder og bid (mulige fingerpeg til mangler i væsen) skal AD særligt notere sig hundens sindsligevægt.

   Minimum udstillingsbedømmelse for hanhunde er: Sehr gut (SG)

   Minimum udstillingsbedømmelse for tæver er: Gut (G)

   7A) Det skal bemærkes at i DKK svarer den tyske udstillingsbedømmelse Sehr gut (SG) til det danske Good og Gut (G) til Sufficient. Dvs. at opnåelse af et Gut (G) ikke er tilstrækkeligt til at opnå avlsret og dermed stambogsføringsret i Danmark. For at danske hunde opnår avlsret i Danmark kræves der altså minimum Sehr Gut (SG) for både hanner og tæver.

   Hundens adfærd i gruppeøvelserne – bestemmelse af reaktion på skud og i afbinding:

   1) Efter at udstillingsresultatet er bestemt følger væsensbedømmelsen i gruppen.

   2) En gruppe på 8-10 personer former først en lukket front (lige række) og HF går imod gruppen og passerer igennem en åbning i midten.

   3) Når AD giver besked, laver gruppen og HF/hund en omkringvending og de går igen imod hinanden, og HF/hund passerer igen igennem åbningen. Idet hunden passerer gennem gruppen, skabes der noget akustisk støj (en (blik)dunk fyldt med sten).

   4) Når AD giver besked, laver gruppen og HF/hund igen en omkringvending og endnu engang passerer hunden igennem åbningen i gruppen. Idet hunden passerer igennem åbningen, skabes der et optisk signal (en paraply slås op).

   5) Herefter former gruppen en stor cirkel. HF tager sin hund til centrum af cirklen og stopper uden kommando. Når AD giver besked, bevæger gruppen sig hurtigt mod hunden og lukker sig tæt omkring hunden. Denne procedure gentages én gang.

   6) Når AD giver besked, opløses gruppen og personerne går rundt på stedet. Uden tvang fører HF sin hund i line gennem gruppen, henholdsvis rundt om individuelle personer.

   7) HF går herefter frontalt imod en enkeltstående person og går tæt og højre rundt om personen. HF stopper derefter foran denne person og hilser ved at give hånd. På intet tidspunkt i løbet hele sekvensen må hunden vise aggressiv, sky eller nervøs adfærd.

   8) Ved alle øvelserne er det vigtigt at der ikke rettes truende signaler mod hunden.

   9) AD skal ene og alene vurdere selvsikkerhed, frygtløshed, temperament, førbarhed og irritationstærskel.

   10) HF går nu i retning mod afbindingsstedet, og når AD giver besked, vendes omkring og fortsættes mod AD med hunden i løs line. Mens HF går imod AD og når AD giver besked, skydes to gange (6 mm pistol). Skudrædde hunde er ikke avlsegnede. Skudfølsomhed skal klart skelnes fra skudrædhed.

   11) Nu fortsætter HF og hund til afbindingsstedet og HF binder hunden til den line som er stillet til rådighed (uden f.eks. at lægge hunden under pres med en dækkommando). HF fjerner hundens snor og bevæger sig ud af syne for hunden.

   12) Afbindingsstedet skal placeres frit og tilgængeligt fra alle retninger (dvs. afstande fra vægge, hegn, træer, buskads osv. skal være i overensstemmelse med reglerne).

   13) Afbinding af hunden varer cirka 5 minutter. På en afstand af 2-3 skridt, går AD forbi og rundt om hunden uden at virke truende. Herefter stopper AD foran eller ved siden af hunden og taber en ting, som f.eks. et blad/clipboard. Hundens adfærd i løbet af HF’s fravær skal særligt bemærkes.

   14) Når AD giver besked, henter HF sin hund.

   15) Derefter bevæger HF med sin hund ude af syne for figuranten.

   16) Afhængig af det til rådighed stående prøveområde bestemmer AD hvor HF skal vente med sin hund.

   17) Læderhalsbånd og sele er tilladt under beskyttelsesarbejdet.

   Figuranten stiller sig i skjul som angivet af AD:

   1) Når AD giver besked, træder HF og hund ind på prøvearealet igen.

   2) AD giver HF besked om at gå med sin hund i en bestemt retning eller til det indikerede startpunkt.

   3) Når AD giver besked, går HF og hund mod skjulet (der kan været opstillet et eller to skjul).

   4) Hunden føres i snor i denne øvelse.

   5) Når AD giver besked, foretager figuranten nu et frontalt angreb ud af skjulet på hunden.

   6) Det er tilladt HF at støtte sin hund verbalt.

   7) I denne øvelse er det meningen at hunden beviser at den har et beskyttelsesinstinkt.

   8) Figuranten truer først hunden efter at den har bidt sig fast.

   9) I løbet af øvelsen trues hunden verbalt og fysisk men får ingen stokkeslag.

   10) På AD’s anvisning indstiller figuranten sit angreb.

   Nærmere forklaring:

   Det er absolut vigtigt at figuranten bærer et komplet figurantsæt – bukser og jakke. Stokken, brugt til trusler, må ikke bøje for meget. Figuranten må kun arbejde efter AD’s anvisninger, hvilket betyder at AD bestemmer hvornår ’beskyttelse af HF’-øvelsen begynder og hvornår den slutter. Angrebet foretages altid frontalt og imod hunden. Hvis hunden svarer på angrebet, så truer figuranten hunden verbalt og fysisk. Stokken må kun bruges til trusler, og under ingen omstændigheder til slag på hunden.

   11) Derefter trækker figuranten sig ca. 50 skridt tilbage og gemmer sig som anvist af AD. AD vinker figuranten frem fra skjulet og figuranten løber mod hunden.

   12) Samtidig holder HF sin hund tilbage ved det anviste startsted, tager linen af hunden, råber figuranten an og, når AD giver besked, slipper sin hund.

   13) Figuranten truer hunde verbalt og fysisk, men igen får hunden ingen stokkeslag. Stokken bruges derimod kun til at true med.

   14) Det er HF tilladt at støtte sin hund verbalt.

   15) På AD’s anvisning står figuranten stille.

   16) HF går op til sin hund, sætter line på og melder fra hos AD.

   Væsensbedømmelser

   Følgende bedømmelser gives:

   Avlsegnet > 1A

   Avlsegnet > 1B

   Tilbagestillet

   Avlsuegnet

   Forklaring af begreberne i væsensbedømmelserne

   Avlsegnet

   1A
   Hunde som er i overensstemmelse med racestandarden med hensyn til det samlede væsensbillede. En hund kan kun opnå bedømmelsen 1A hvis den giver et sikkert og fremragende indtryk i ro såvel som i beskyttelsesarbejdet.

   1B
   Hunde hvis samlede væsensbillede stadig er acceptabelt iflg. racestandarden. En hund gives 1B hvis dens adfærd i ro er acceptabelt og den viser beskyttelsesdrift og arbejdsvilje.

   Tilbagestillet

   Hunde hvis adfærd som der med rette kan sås tvivl om i forhold til karakter styrke skal tilbagestilles. Sådanne hunde må ikke fremstilles til om-bedømmelse for en anden AD før en periode på 3 mdr. er udløbet. Består hunden ikke ved anden fremstilling, så er det ikke muligt at fremstille den igen. Hunden klassificeres herefter som avlsuegnet.

   Avlsuegnet

   Aggressive, sky og nervøse hunde kan ikke erklæres avlsegnede.

   Bedømmelsen i ZTP-rapporten indføres i stambogen.

   XI. Generelt

   For ledelse af og deltagelse i ZTP’ en kræves der dokumentation for forsikring af prøveleder/arrangør, AD, figurant, prøveleder og hjælpere såvel som HF.

   ZTP-reglementet er blevet modificeret for at simplificere dets overførsel til elektroniske medier og for at gøre det mere gennemsigtigt. Udgivelsen af dette ZTP-reglement (Internet, udsendelse, mv.) ugyldiggør alle tidligere ZTP-reglementer.

   © 2009 copyright ved Dobermann-Verein e.V., München hovedkontor

   – Copyright –

   Dette dokument er copyrightbeskyttet under den tyske copyrightlov.
   Offentliggørelse, kopiering og udbredelse, inkl. individuelle tekstpassager, uden skriftlig tilladelse fra Dobermann-Verien e.V., er strengt forbudt.

   Uautoriseret brug af andre personer og anvendelse til andet end det er bestemt til er strengt forbudt.

   Status: 2009-03-16

11 + 4 =

Vi accepterer betaling med:

Adresse

Tistrupvej 3
6862 Tistrup

Registreringsnummer

30 65 65 55