Dagsorden til Koordinerings møde d. 7.11.2021

Dagsorden Koordineringsmøde søndag d. 7. november 2021 kl. 12.00 til 17.00

1. BHUA byder velkommen
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Nyt fra grupper og hundefører repræsentanter.
5. Planlæggelse af mesterskaber og udstillinger i 2022 og 2023
6. Præsentation på dagen af revideret regelsæt for DDC.
7. Indkomne forslag

Forslag 1 stillet af Gruppe Nordjylland, indsendt af Diana Bentsen. Se bilag 1

Ændring af DDC-regelsæt, indsendt af Lene Andersen. Se bilag 1
Forslag 2+3 stillet af Bestyrelsen
o Revideret vedtægter og regelsæt træningspladser. Se bilag 2+3+4
o Revideret og genoprettet regelsæt gruppekonkurrence – Grupperne sagt ja, men giver det enig med 3 grupper? Se bilag 5+6
8. Evt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)

 

På vegne af bestyrelsen DDK og med venlig hilsen

Brugshundeansvarlig Helena Strøbæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1

Forslag 1: Gruppe Nordjylland og indsendt af Diana Bentsen

Er det general ok at en HF der ”kun” har betalt kontingent for et ½ år kan modtage præmier fra DDK/os alle medlemmer.

Er det ok at en HF lige bliver meldt ind det sidste ½ del af året også være med til at tjene point op til en gruppe? Det er trods alt 1000 kr. et halvt kontingent bliver vekslet om til.

 

General syntes jeg det kun er HF og medlemmer der deltager hvis de har betalt et helt kontingent.

 

Forslag til koordineringsmødet 2021 fra Lene Andersen

1. At der til DDKs mesterskaber er BHUA eller et andet BS medlem tilstede.

Begrundelse: for at vise klubbens brugshundearrangementer opbakning og interesse.

2. Ændringer af DDKs cup pointgivning og fordeling af point.

Man skal have Fortrinligt eller SG for at kunne vinde DDK cup titlen.

Point ændres til 20 point i bidedelen: 1 bid-overfald fra skjul giver 10 point og 2 bid- lang modprøve giver 10 point. Show delen bibeholdes som den er med point,

Begrundelse: Bidedelen bør være den afgørende faktor for at kunne vinde DDK cup titlen. Hunden skal kunne fremvises bedst muligt. Trykket/belastning på hunden skal være IGP1-3 niveau. Hundene har derfor brug for et mere detaljeret system af pointene, så dommerens vurdering af prædikatet bliver mere præcist.

3. Point kunne ændres til følgende også sammen med forslag 2.

9-10 Fortrinligt

7-8 SG

5-6 God

3-4 Tilstede

1-2 Utilstrækkeligt

4. Tilføjelse til cup afsnit afbrudt/diskvalifikation:

Vi skal bakke op om hundens velfærd og velbefindende i håb om at undgå at hundens grænser overskrides.

Derfor bør en hund, som er blevet afbrudt/disk ikke kunne stille til cuppen igen.

5. Ved cup præmieoverrækkelsen skal dommeren give deltagerne deres eksakte point for bid 1 og bid 2.

Begrundelse: Fordi at man som deltager gerne vil høre hvad dommeren vægter, hvad dommeren ser og kan lide ved hunden. At man som deltager får noget konstruktivt med sig hjem.

Samt at det er tilskuer venligt.

Brugsfolk som cuppen et tiltænkt til er vant til at få mundtligt kritik af dommere, det er en respektfuld seance som aktivt bør fastholdes i brugssammenhæng.

Bilag 2

Forslag 2:

Regler for træningspladser

 

Almindelige bestemmelser

Alle brugshunderacer kan træne i Begynderprogram B uden medlemskab af specialklub. Ved træning i andre klasser samt ved prøveaflæggelse forevises dokumentation for hundeførerens medlemskab af DDK eller respektive specialklub. Dobermann har altid fortrinsret med hensyn til plads.
Alle hunde, der træner på godkendt plads, skal have udvidet ansvarsforsikring og være vaccineret efter DKK-regler.

 

Træningsprogram

Grupper godkendt af DDK skal altid som minimum træne i det til enhver tid gældende Brugsprøveprogram for DKK. På en DDK træningsplads kan der tilbydes anden hundesport og ikke nødvendigvis ordinær brugshundetræning fra gruppens start. Det skal dog tilstræbes at gruppen arbejder aktivt mod at træne det gældende brugsprøve program for DDK (tilføjes da det er besluttet på koordineringsmødet 2020

 

Godkendelse

Der skal foreligge ansøgning fra mindst 3 hundeførere, der alle er medlemmer af DDK, da dette er mindste antal for en gruppe bestyrelse. I ansøgningen skal der oplyses, hvem der er formand, kasserer og bestyrelsesmedlem, samt hvem der indledende skal virke som instruktører og indlæringsfiguranter. Mindst 2/3 af bestyrelsen (inkl. husstand) skal være ejer eller medejer afmindst en dobermann. Bestyrelse, instruktører og figuranter skal alle være villige til at overholde de til enhver tid gældende regler i DDK.

Efter at DDK’s bestyrelse (BHUA) har modtaget de obligatoriske oplysninger, tages der stilling til ansøgningen. Når den nye gruppe er blevet godkendt, tilser et bestyrelsesmedlem pladsen for endelig godkendelse. Træningspladsen behøver ikke og ligge på et offentligt areal. Det er tilladt at
lave en træningsplads på privatejet grund. Dog vil DDK´s bestyrelse gøre opmærksom på, at selvom arealet evt. er ejet af en privatperson, har alle DDK`s medlemmer adgang til pladsen på lige vilkår, i de officielle træningstider, både som medlem og evt. gæstetræner. Dette er også gældende for grupper, der flytter træningsplads. Hvis en godkendt træningsplads flytter fysisk, skal den igen godkendes af (BHUA) bestyrelsen.

Sker det at et eller flere medlemmer bliver nægtet adgang til pladsen eller disses hjemme- og/eller Facebook side uden gyldig grund, kan DDK informeres om dette. Såfremt medlemmet/medlemmerne stadig ikke må komme på pladsen og/eller nægtet adgang til hjemme- og Facebook side, vil DDK henstille gruppen til ikke at udelukke medlemmer af DDK. DDK-bestyrelse vil kontakte parter og evt. tilbyde et møde for evt. mægling.

Bilag 3

Ansvarlig

Der skal være valgt en bestyrelse. Formanden er ansvarlig overfor DDK og at der på pladsen gives den fornødne kvalificerede træning til alle, samt for, at det rette udstyr findes på pladsen. Trænere samt figuranter, hvis husstand er dobermann-ejere, skal være medlem af Dansk Dobermann Klub. Ved andet raceforhold end dobermann skal der foreligge medlemskab af respektive races specialklub.

 

Plads/rekvisitter

Runderings banen skal så vidt mulig være 80 meter bred og 100 meter lang. Der skal være 6 skjul/skærme i alt, 3 på hver langside forskudt for hinanden. Ronderingsbanen mål: Se skitsen i prøveprogram / håndbog. Flugtspring: Højde 1 m, bredde 1,5 m. Klatrespring: Højde 1,8 m, bredde 1,5 m. Afstanden mellem væggene skal ved jorden være 1,3 m. Apportbukke: 3 stk., henholdsvis 650 gr, 1 kg og 2 kg. Pistol: Til prøver benyttes kun kaliber 6 mm løsskudspistol.
Til figuranter skal der være udstyr efter de til enhver tid gældende regler. Kvaliteten skal være god og overholde gængse normer. Ved opstart af en gruppe kan der aftales dispensation vedrørende anskaffelse af rekvisitterne. Kan en Gruppe ikke få tildelt en træningsplads med rette mål på Ronderingsbanen, kan en gruppe opnå dispensation på pladsen på ubestemt tid og prøver kan afholdes på andet areal med rette mål. Grupperne skal ikke have dispensation til afholdelse af prøveafholdelse andre steder.

Minimumsvedtægter for træningspladser

 

1. Gruppens navn er:
2. Gruppen er til enhver tid underlagt de af Dansk Dobermann Klub givne bestemmelser for træningspladser.
3. Pligtigt medlemskontingent fastsættes af gruppens generalforsamling efter oplæg fra bestyrelsen. Gruppens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der på demokratisk vis, er valgt på Gruppens Generalforsamling og derfor kan bestyrelsen også ansvar for gruppens økonomi og kan f.eks. fastsætte gruppens kontingent eller foretage nødvendige indkøb, uden medlemmers medbestemmelse.Bestyrelsesformanden er ansvarlig overfor DDK’s bestyrelse.
4. Generalforsamling afholdes minimum hvert andet år (kalenderåret) med mindst 14 dages skriftligt varsel.
5. Stemmeberettigede er alle gruppemedlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Valgbare til bestyrelsen er alle gruppemedlemmer, der tillige er medlemmer af Dansk Dobermann Klub, og som ikke er i kontingentrestance til Gruppen og hovedklubben. Mindst 2/3 af gruppens bestyrelsesmedlemmer eller disses husstand skal være ejer af en dobermann. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke ejer en dobermann, kan opstille til valg, hvis en gruppe

Bilag 4

beslutter dette og skal vælges på demokratisk vis, til en gruppes bestyrelse, såfremt medlemmet er medlem af både DDK-gruppen og Hovedklubben DDK og ikke er i kontingent restance hertil.

 

Dagsorden:

Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Eventuelt

 

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og skal i øvrigt bestå af et ulige antal. Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer meddeles skriftligt Dobermann klubbens bestyrelse v/BHUA samt klubbladet. Disse skal opdateres og gen-indsendes til Hovedklubben ved ændringer i forbindelse med en Generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis hele bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 75% af gruppens betalende medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel.

Lukning af pladser (og ophør af en træningsplads)

Kan ikke gennemføres uden en ekstra ordinær generalforsamling med lovligt varsel, hvor alle medlemmer må høres om disse er enige i beslutningen. Hovedbestyrelsen skal underrettes og indkaldes til ekstra ordinære generalforsamling. Såfremt ingen ønsker at fører gruppen videre overtage hovedbestyrelsen gruppen indtil en evt. løsning er fundet.

Opløsning af gruppen kan kun ske med mindst 2/3 majoritet af de på en ekstraordinær generalforsamling fremmødte, stemmeberettigede gruppemedlemmer.

Senest opdateret på koordineringsmødet oktober 2019

Opdateret af bestyrelsen i samarbejde med grupperne juli 2021.

 

Bilag 5.

Forslag 3

Regelsæt for Årets bedste Gruppe konkurrence.

Regler for årets bedste Gruppe konkurrence:

Hunden skal være en Dobermann eller Dobermann lignende.
Hundeføreren samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.
Hundeføreren samt ejer skal være betalende medlem af den gruppe, som point tildeles.
Den enkelte hundefører skal forevise dokumentation for medlemskab i en DDK-gruppe, alt efter om kontingent er hel eller halvårlig.
Konkurrencen følger kalenderåret, og vinderen hædres ved den efterfølgende ordinære generalforsamling.
Den vindende gruppe, er den gruppe, der har opnået flest point.
Gruppen præmieres med en pokal til eje.

Regler for deltagelse:

Det er den enkeltes Gruppe, der i samarbejde med hundeføreren har ansvar at indberette det opnåede resultat via blanketten på websiden inden årets udgang, for at kunne deltage i konkurrencen.

Pointgivning:

Gældende DKK brugsprøveprogram samt ZTP og Körung.
Hundefører oplyser ved første indgivelse af point til hvilken gruppe, hundefører har valgt at tildele sine point.
Hundefører kan kun tildele sine point til den gruppe, hundefører har valgt at tildele sine point og kan ikke ændres i indeværende konkurrence år.
Alle prøver og konkurrencer i IGP-programmet er pointgivende, uanset hvilken klub eller land prøven er aflagt i.
Der gives point ved beståede prøver.
Der gives point ved ikke beståede prøver, såfremt ekvipagen har deltaget i prøven. (udeblivelse eller diskvalifikation pga. usportslig opførsel er ikke pointgivende).
I tilfælde af pointlighed deles prisen og dette påføres pokal.

Pointskala:

BPB, IGBH 1-3, FPr 1-3, UPR 1-3, SPR 1-3, DDC Brugsdel: 2 point
BPAB, AD, BH, GPR 1-3, IFH V, IFH 1-2, ZTP og KÖRUNG, IGP1-2-3: 4 point
Der gives 2 ekstra point for deltagelse til mesterskaber.
Der gives et ½ point for en ikke beståede prøve, såfremt ekvipagen har deltaget i prøven.

Godkendt af pt. eksisterende grupper og DDK-bestyrelse 01.07.2021

 

Bilag 6 (rødt – tilføjet eller tilrettet.)

Regelsæt for Årets bedste Gruppe konkurrence.

Regler for årets bedste Gruppe konkurrence:

Hunden skal være en Dobermann eller Dobermann lignende.
Hundeføreren samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.
Hundeføreren samt ejer skal være betalende medlem af den gruppe, som point tildeles.
Den enkelte hundefører skal forevise dokumentation for medlemskab i en DDK-gruppe, alt efter om kontingent er hel eller halvårlig.
Hundefører må ikke være i kontingent restance til hverken Dansk Dobermann Klub eller repræsenteret gruppe.
Konkurrencen følger kalenderåret, og vinderen hædres ved den efterfølgende ordinære generalforsamling.
Den vindende gruppe, er den gruppe, der har opnået flest point.
Gruppen præmieres med en pokal til eje.

Regler for deltagelse:

Det er den enkeltes Gruppe, der i samarbejde med hundeføreren har ansvar at indberette det opnåede resultat via blanketten på websiden inden årets udgang, for at kunne deltage i konkurrencen.

Pointgivning:

Gældende DKK brugsprøveprogram samt ZTP og Körung.
Hundefører oplyser ved første indgivelse af point til hvilken gruppe, hundefører har valgt at tildele sine point.
Hundefører kan kun tildele sine point til den gruppe, hundefører har valgt at tildele sine point og kan ikke ændres i indeværende konkurrence år.
Alle prøver og konkurrencer i IGP-programmet er pointgivende, uanset hvilken klub eller land prøven er aflagt i.
Der gives point ved beståede prøver.
Der givet point ved ikke beståede prøver, såfremt ekvipagen har deltaget i prøven. (udeblivelse er ikke pointgivende).
I tilfælde af pointlighed deles prisen og dette påføres pokal.

Pointskala:

BPB, IGBH 1-3, FPr 1-3, UPR 1-3, SPR 1-3, DDC Brugsdel: 2 point
BPAB, AD, BH, GPR 1-3, IFH V, IFH 1-2, ZTP og KÖRUNG: 2 point
Der gives dobbelt point til mesterskaber. (Der gives 2 ekstra point for deltagelse til mesterskaber.)
Der gives et ½ point for en ikke beståede prøve, såfremt ekvipagen har deltaget i prøven.