DDK's VEDTÆGTER

Gældende vedtægter for Dansk Dobermann Klub

 

NAVN OG FORMÅL § 1-3

Navn og hjemsted

§ 1

1.1: Klubbens navn er Dansk Dobermann Klub. Dens hjemsted og værneting er
formandens adresse.

Klubbens formål

§ 2

2.1: Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser:
– at fremme avl af fysisk og mentalt sunde, ædle og racetypiske Dobermann
– at afholde udstillinger
– at arbejde for stadig bedring af Dobermann som brugshund
– at indstille brugs- og udstillingsdommere til uddannelse i Dansk Kennel Klub
– at udgive et medlemsblad
2.2: Dansk Dobermann Klub er til enhver tid underlagt de bestående regler for Dansk Kennel Klub.

Avlsarbejde

§ 3

3.1: Dansk Dobermann Klub er Dansk Kennel Klubs sagkyndige vedrørende racen.
3.2: Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt at indføre avls-forbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger, dog med godkendel-se af Dansk Kennel Klub.

MEDLEMMER OG KONTINGENT § 4-6

Medlemmer

§ 4

4.1: Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i Dansk Kennel Klub. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Dansk Kennel Klubs for-mand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer, dog uden stemmeret. De har på Klubbens GF og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
4.2: Valgbare og stemmeberettigede i klubbens anliggender er samtlige myndige medlemmer, der ikke er i kontingent-restance. Jvf. dog § 4.3 og § 12.2
4.3: Intet medlem kan, før efter mindst et års uafbrudt medlemskab og kun ved personligt frem-møde på generalforsamlingen, modtage valg til bestyrelsen, eller til suppleant til denne.
4.4: Dersom det på generalforsamlingen viser sig, at der ikke er et tilstrækkeligt antal valgbare kandidater til bestyrelsen eller suppleanter til denne, kan generalforsamlingen på dagen foreslå valgbare kandidater. De ifølge § 12.1 på “Den endelige dagsorden ..” foreslåede, valgbare kandi-dater er på forhånd valgt inden generalforsamlingens eventuelle forslag.
Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben.
Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage beskeder/
informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

§ 5

5.0 Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give kullen besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

5.1 Når klubben har registreret en e-mailadresse på et medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. ind-kaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art.
Elektronisk.
Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle
bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller
på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i
forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nær-værende vedtægt.

Ophør

5.2 Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til klubbens kasserer. Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.
Er kontingent ikke indbetalt senest den 20. januar, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Kontingent

§ 6

§ 6.1 Generalforsamlingen/bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
6.2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentet skal være betalt og bestyrelsen i hænde senest d. 2. januar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.
6.3. Der findes 2 former for medlemskab, enkelt medlemskab, par medlemskab Ved parmedlem-skab skal forstås ægtefæller eller ugifte samlevende på samme adresse. Børn under 18 år indgår i medlemskabet uden stemmeret på Generalforsamlingen.

DISCIPLINÆRSAGER

§ 7

7.1: Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende.
7.2: Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af 1) misbilligelse, 2) eller advarsel
b) Frakendelse af kennelmærke
c) Frakendelse af tillidshverv
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f) Eksklusion
g) Nedlæggelse af avlsforbud.
NB Dansk Dobermann Klubs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.
7.3: Dansk Dobermann Klubs bestyrelse kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendigt, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltninger over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26.
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

LEDELSE OG REGNSKAB § 8-10

Klubbens ledelse

§ 8

8.1: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer.
8.2: Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand, sekretær, kasserer, brugshun-deansvarlig og avlsansvarlig. Bestyrelsen kan nedsætte interne eller eksterne ad hoc udvalg.

Bestyrelsens arbejde

§ 9

9.1: Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Tid og sted afgøres af formanden.
9.2: Ved bestyrelsesmøder skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede, før bestyrelsen er beslutningsdygtig.
9.3: Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit hverv, skal bestyrelsen indkalde suppleanten.
9.4: Ved formandens fravær eller udtræden af bestyrelsen, ledes klubben af næstformanden til næste ordinære generalforsamling.
9.5: Klubbens repræsentanter i Dansk Kennel Klubs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af Dansk Kennel Klub.

Regnskab

§ 10

10.1: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal være afsluttet og revi-deret så betids, at det kan indrykkes i marts nummeret. I samme indrykkes bestyrelsens budget-forslag for det kommende år.

GENERALFORSAMLING OG VALG § 11-14

Ordinær generalforsamling
Indkaldelse og forslag

§ 11

11.1: Den årlige generalforsamling afholdes i marts og indkaldes skriftlig med mindst ni ugers varsel. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling afholdes i en radius af 80 km. fra Odense. Skiftevis på øst- og vestsiden af Storebælt.
11.2: Navnene på afgående formand og bestyrelsesmedlemmer, samt om disse er villige til at modtage genvalg, tillige med navnene på de af bestyrelsen foreslåede kandidater, meddeles sam-tidig med indvarslingen til generalforsamlingen.
11.3: Eventuelle forslag til formand og bestyrelse samt andre forslag skal være sekretæren i hæn-de senest syv uger før generalforsamlingen, hvorefter samtlige navne meddeles på dagsordenen for generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling

§ 12

Dagsorden
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af tre stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens fremlæggelse af:
a) det reviderede regnskab til godkendelse.
b) budgetforslag til behandling og godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
6. Indkomne forslag.
7. Lige år: Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Ulige år: Valg af 4 besty-relsesmedlemmer og 3 suppleanter.
8. Valg af to revisorer og to suppleanter.
9. Eventuelt.

12.1: Den endelige dagsorden, med navnene på samtlige foreslåede kandidater samt indsendte forslag, skal være alle stemmeberettigede medlemmer i hænde senest otte dage før generalforsam-lingen.
12.2: Stemmeret betinges af mindst tre måneders uafbrudt medlemskab – se i øvrigt § 4.2 og § 4.3. Kvittering/dokumentation for rettidig betalt kontingent skal forevises på generalforsamlingen.
12.3: Tyve procent (20%) og derover af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer kan for-lange skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
12.4: På generalforsamlingen leder formanden valget af tre stemmetællere og dirigent.
12.5: Stemmerne/stemmesedlerne optælles på generalforsamlingen af tre stemmetællere, valgt på generalforsamlingen.

Valg og vedtægtsændringer

§ 13

13.1: Beslutninger, herunder vedtægtsændringer, træffes ved flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Ved valg af formand jvf. dog § 13.2. Ved ophævelse af klubben jvf. dog § 15. Intet forslag kan behandles/komme til afstemning på den årlige generalforsam-ling/ekstraordinære generalforsamling, dersom forslagsstilleren/stillerne ikke personligt er til stede. Er der flere forslagsstillere om samme forslag, skal minimum en af disse være personligt til stede.
Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er godkendt af DKK. Det skal endvidere altid af vedtægterne fremgå, hvornår ændringer af hvilke vedtægter er godkendt af DKK.
13.2: Formanden vælges ved flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
13.3: Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
13.4: Hvert år vælges tre suppleanter, der indgår efter stemmetal. Indgår en suppleant i bestyrelsen, er denne valgt for samme periode, som det afgåede bestyrelsesmedlem.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 14

14.1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst femogtyve procent (25%) af medlemmerne skriftligt begærer det. Begæringen må in-deholde samtlige medlemmers personlige underskrifter og adresser samt angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Begæringen sendes til formanden.
14.2: Bestyrelsen har pligt til at indkalde generalforsamlingen senest 30 dage efter
begæringens modtagelse med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde
meddelelse om dagsorden, og kun de på denne opførte sager kan behandles.

KLUBBENS OPHØR

§ 15

15.1: Klubbens ophævelse kan kun besluttes på en ordinær generalforsamling, når forslag herom fremgår af dagsordenen. Der kræves 3/4 majoritet af klubbens tilstedeværende, stemmeberettige-de medlemmer, samt at en skriftlig urafstemning godkender ophævelsen.
15.2: Beslutninger, der er afgjort ved urafstemning, kan ikke fremføres på generalforsamlingen før efter to års forløb fra urafstemningen.
15.3: Klubbens formue må ved ophævelse kun anvendes i hundesportens interesse, efter derom af generalforsamlingen nærmere truffen beslutning.

Senest godkendt af Dansk Kennel Klub d. 13.05.2019

Kontakt os

15 + 2 =

Vi accepterer betaling med:

Adresse

Tistrupvej 3
6862 Tistrup

Registreringsnummer

30 65 65 55