Vedtægter

GÆLDENDE VEDTÆGTER FOR DANSK DOBERMANN KLUB

NAVN OG FORMÅL § 1-3

Navn og hjemsted

§ 1

§1 Klubbens navn er Dansk Dobermann Klub. Dens hjemsted og værneting er formandens adresse.

KLUBBENS FORMÅL

§ 2

§2 Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser:
– at fremme avl af fysisk og mentalt sunde, ædle og racetypiske Dobermann
– at afholde udstillinger
– at arbejde for stadig bedring af Dobermann som brugshund
– at indstille brugs- og udstillingsdommere til uddannelse i Dansk Kennel Klub – at udgive et medlemsblad

Stk. 2. Dansk Dobermann Klub er til enhver tid underlagt de bestående regler for Dansk Kennel Klub.

AVLSARBEJDE

§ 3

§3 Dansk Dobermann Klub er Dansk Kennel Klubs sagkyndige vedrørende racen.

Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte særregler regler for eget avlsarbejde samt at indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger, dog med godkendelse af Dansk Kennel Klub.

MEDLEMMER OG KONTINGENT § 4-6

Medlemmer

§ 4

§4 Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i Dansk Kennel klub.

Stk. 2. Dansk Kennel klubs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Stk. 3. Valgbare og stemmeberettigede i klubbens anliggender er samtlige myndige medlemmer, der ikke er kontingentrestance. Jf. §4 stk. 4 og §12 stk. 3.

Stk. 4. Intet medlem kan, før efter mindst et års uafbrudt medlemskab og kun ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, modtage valg til bestyrelsen, eller suppleant til denne.

Stk. 5. Dersom det på generalforsamlingen viser sig, at der ikke er et tilstrækkeligt antal valgbare kandidater til bestyrelsen, kan generalforsamlingen på dagen foreslå valgbare kandidater.

Stk. 6. Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sineforpligtelser, bærermedlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

Stk. 7. Når klubben har registreret en e-mailadresse på et medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art. elektronisk.

Stk. 8 Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.

Ophør

§ 5

§ 5 Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til klubbens kasserer. Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.

Stk. 2. Er kontingent ikke indbetalt senest den 20. januar, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed samt anciennitet.

Kontingent

§ 6

§ 6.
 Generalforsamlingen/bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentet skal være betalt og bestyrelsen i hænde senest d. 2. januar eller årets første bankdag for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Der findes to former for medlemskab: enkelt medlemskab eller husstandsmedlemskab. Ved husstandsmedlemskab skal forstås at to samboende på samme adresse uanset familiære forhold. Findes der mere end 2 samboende over 18 år på samme husstand betales 50% af enkelt kontingent pr. stk. for øvrige samboende. Børn under 18 år i medlemskabet uden stemmeret på Generalforsamlingen.

DISCIPLINÆRSAGER

§ 7

§7 Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan
der træffes disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende.

Stk. 2. Sådanne foranstaltninger kan bestå̊ i:
a) Tildeling af 1) misbilligelse, 2) eller advarsel
b) Frakendelse af kennelmærke
c) Frakendelse af tillidshverv
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f) Eksklusion
g) Nedlæggelse af avlsforbud.
NB Dansk Dobermann Klubs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet (a i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

Stk. 3. Dansk Dobermann Klubs bestyrelse kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendigt, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltninger over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26.

En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

LEDELSE OG REGNSKAB § 8-10

Klubbens ledelse

§ 8

§8 Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand, sekretær, kasserer, brugshundeansvarlig og avlsansvarlig. Bestyrelsen kan nedsætte interne eller eksterne ad hoc udvalg.

BESTYRELSENS ARBEJDE

§ 9

§9 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Tid og sted afgøres af formanden.

Stk. 2. Ved bestyrelsesmøder skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede, før bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Stk. 3. Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit hverv, skal bestyrelsen indkalde suppleanten.

Stk. 4. Ved formandens fravær eller udtræden af bestyrelsen, ledes klubben af næstformanden til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Klubbens repræsentanter i Dansk Kennel Klubs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af Dansk Kennel Klub.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Dobermann Klub skal være medlemmer i Dansk Kennel Klub.

REGNSKAB

§ 10

§ 10 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret i behørig tid til, at det kan indrykkes i bladets marts nummeret. I samme indrykkes bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

GENERALFORSAMLING OG VALG § 11-14

Ordinær generalforsamling
Indkaldelse og forslag

§ 11

§ 11 Den årlige generalforsamling afholdes i marts og indkaldes skriftlig med mindst ni ugers varsel. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling afholdes i en radius omkring 80 km fra Odense. Skiftevis på øst- og vestsiden af Storebælt.

Stk. 2. Navnene på afgående formand og bestyrelsesmedlemmer, samt om disse er villige til at modtage genvalg, tillige med navnene på de af bestyrelsen foreslåede kandidater, meddeles samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen.

Stk. 3. Eventuelle forslag til formand og bestyrelse samt andre forslag skal være sekretæren i hænde senest syv uger før generalforsamlingen, hvorefter samtlige navne meddeles på dagsordenen for generalforsamlingen.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 12

§ 12 Dagsorden
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af tre stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning til godkendelse.
4. Kassererens fremlæggelse af:
a) det reviderede regnskab til godkendelse.
b) budgetforslag til behandling og godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
6. Indkomne forslag.
7. Lige år: Valg af formand, to bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter der stilles på dagen. Ulige år: Valg af to bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter der stilles på dagen.
8. Valg af to revisorer, samt to suppleanter der stilles på dagen.
9. Eventuelt.

Stk. 2. Den endelige dagsorden, med navnene på samtlige foreslåede kandidater samt indsendte forslag, skal være alle stemmeberettigede medlemmer i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Stemmeret betinges af mindst tre måneders uafbrudt medlemskab – se i øvrigt §4 Stk. 3 og 4 Kvittering/dokumentation for rettidig betalt kontingent skal forevises på generalforsamlingen.

Stk. 3. Tyve procent (20%) og derover af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer kan forlange skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. På generalforsamlingen leder formanden valget af tre stemmetællere og dirigent.

Stk. 5. Stemmerne/stemmesedlerne optælles på generalforsamlingen af tre stemmetællere, valgt på generalforsamlingen.

Valg og vedtægtsændringer

§ 13

§ 13 Beslutninger, herunder vedtægtsændringer, træffes ved flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Ved valg af formand jf. dog §13 stk. 2 Ved ophævelse af klubben jf. dog § 15. Intet forslag kan behandles/komme til afstemning på den årlige generalforsamling/ekstraordinære generalforsamling, dersom forslagsstilleren/stillerne ikke personligt er til stede. Er der flere forslagsstillere om samme forslag, skal minimum en af disse være personligt til stede.
Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er godkendt af DKK. Det skal endvidere altid af vedtægterne fremgå, hvornår ændringer af hvilke vedtægter er godkendt af DKK.

Stk. 2. Formanden vælges ved flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Formanden er valgt såfremt der ikke er en modkandidat.

Stk. 3. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Stk. 4. Hvert år vælges to suppleanter, der indgår efter stemmetal. Indgår en suppleant i bestyrelsen, er denne valgt for samme periode, som det afgående bestyrelsesmedlem.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 14

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst femogtyve procent (25%) af medlemmerne skriftligt begærer det. Begæringen må indeholde samtlige medlemmers personlige underskrifter og adresser samt angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Begæringen sendes til formanden.

Stk. 2. Bestyrelsen har pligt til at indkalde generalforsamlingen senest 30 dage efter begæringens modtagelse med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden, og kun de på denne opførte sager kan behandles.

KLUBBENS OPHØR

§ 15

§ 15 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

IKRAFTTRÆDEN

Senest opdateret med vedtagelser på generalforsamlingen d. 27.06. 2021

Senest godkendt af DKK den 12.08.2021