Jyske Mesterskaber

indberrettelsesskema forfindes længere nede på denne side

VINDER 2020

 

DDK ØNSKER VINDEREN TILLYKKE

Hundefører/ejer:

tom hansen

Hund:

Be-Barong Ella of Frell

PRØVETRIN:

igp 3

POINT:

81-73-90 udp.

Se resultatlisten på hundeweb HER

VINDER 2019

 

DDK ØNSKER VINDEREN TILLYKKE

Hundefører/ejer:

Diana Bentsen

Hund:

Dobergaarden forever Una

PRØVETRIN:

igp 2

POINT:

80-84-88 udp.

Se resultatlisten på hundeweb HER

VINDER 2018

 

DDK ØNSKER VINDEREN TILLYKKE

Hundefører/ejer:

?????

Hund:

?????

PRØVETRIN:

?????

POINT:

????

Se resultatlisten på hundeweb HER

INDBERETNINGSSKEMA TIL DDK’S ÅRSKONKURRENCE FOR BRUGSHUNDE IGP 1-2 & 3

14 + 1 =

FELTER AFMÆRKET MED STJERNE *, ER OBLIGATORISKE FELTER SOM SKAL UDFYLDES FØR FORMULAREN KAN SENDES.

Regler for afholdelse af Danmarksmesterskab

 

 

Generelt:

 • Efterfølgende regelsæt er til enhver tid underlagt gældende regler iflg. det af Dansk Kennel Klub udgivne FCI IGP prøvereglement med tilføjelser og ajourføringer.
 • Regler for DM udsendes af BHUA til samtlige grupper under DDK og offentliggøres i DDK’s medlemsblad.
 • DM afholdes hvert år en weekend i september eller oktober måned over 1-2 dage.
 • Alle mesterskaber besluttes og aftales hvert år på koordineringsmødet.
 • DM afholdes på en bane, der skal godkendes af BHUA. Runderingsbanen skal være mindst 80 m bred og mindst 100 m lang.Dog kan en af DDK godkendt plads ansøge om afholdelse af mesterskab.
 • DM planlægges og afholdes i samarbejde mellem Den Arrangerende Gruppe (DAG) – evt. sammen med andre grupper – og BHUA.
 • DM afholdes iht. det til enhver tid gældende prøveprogram.
 • Der er totalt prøvestop under mesterskabet.
 • Løbske tæver kan deltage på betingelse af, at de holdes adskilt fra de øvrige hunde. Disse tæver stiller sidst op i gruppe B og C.

 

Figuranter:

 • Prøvefiguranter til mesterskabet udtages af DAG i samråd med BHUA.
 • Prøvefiguranterne skal være rutinerede.
 • Figuranterne skal være mønstret efter gældende regler, dog kan der benyttes figuranter fra andre klubber så længe de overholder de gældende regler for prøvefiguranter.
 • Prøvefiguranter skal være klædt som beskrevet i retningslinjer for figuranter (IGP prøvereglement 2019)
 • DAG sørger for figuranternes forplejning. Figuranterne skal have udbetalt kørepenge i.h.t. statens takster eller efter aftale.

 

 Adgangsbetingelser:

 • Kun dobermann med FCI-stambog kan deltage. Føreren skal være medlem af DDK og have fast bopæl i Danmark, eller være dansk statsborger. Fra og med 2012 kan udenlandske hunde/hundefører deltage på lige fod med herboende deltagere, dog betinget af at disse er medlemmer af DDK
 • Tilmeldte hunde skal være sunde og raske, samt være vaccinerede og forsikrede efter regler for træningspladser.
 • Med undtagelse af prøverne FPr 3, UPr 3, SPR 3, STPR 3, GPR 3, IGP 3 og IFH 2 kan tidligere års vindere ikke stille i samme klasse det efterfølgende år.

 

Tilmelding:

De prøver der kan tilmeldes i er op til den enkelte gruppe at bestemme. Dog skal IGP prøverne altid være med. Undtaget er AD og BH. Prøverne er beskrevet i det til enhver tid gældende FCI IGP prøvereglement 2019 med evt. ajourføringer, som udgivet af Dansk Kennel Klub. Prøven behøver ikke at være bestået inden tilmelding. Beståes højere prøve efter tilmeldingsfristens udløb er man automatisk tilmeldt i denne. Meddelelse herom fra HF skal straks tilgå DAG. Tilmeldingsfristen er 3 uger før afholdelse af DM. Samtidig med tilmelding vedlægges det af DAG fastsatte tilmdldingsgebyr. 

 

Præmier:

 • Alle deltagere skal have erindringspræmie – disse betales af tilmeldingsgebyret.
 • DDK sørger for indkøb af pokaler
 • Pokaler er for hovedklubbens regning. Dog skal DAG sørge for at indhente sponsorater til disse. Der uddeles ikke pokaler og diplomer til dem som ikke har bestået.
 • DAG sørger for forplejning af et evt. bestyrelsesmedlem under mesterskabet. Bestyrelsesmedlemmet skal have kørepenge beregnet efter de faktiske omkostninger.

 

Budget:

Budget skal af DAG, senest 14 dage før afholdelse af mesterskab, fremsendes til DDKs bestyrelse (kasserer), der efter modtagelsen skriftligt meddeler DAG, om budgettet er godkendt eller afvist. Afvises budgettet, skal dette begrundes.

 

Budgettet skal indeholde:

 • Forventet antal tilmeldinger kr.
 • Forventede kørepenge til dommere kr.
 • Forventede kørepenge til figuranter kr.
 • Forventede kørepenge til sporlægger/sporlæggere kr.
 • Erindringspræmie til deltagerne kr.
 • Forplejning dommer, figuranter, sporlæggere, prøveleder, bestyrelsesmedlem, evt. hjælpere kr.
 • Evt. leje af andet areal/træningsplads kr.

Den arrangerende  gruppe betaler forplejning til dommere, figuranter, sporlæggere, bestyrelsesmedlem, prøveleder samt øvrige hjælpere. Ligeledes står arrangerende gruppe selv for udgift til evt. vingaver m.v. 

DDK afregner med DKK for registrering af prøveresultater, p.t. kr. 35; pr deltager.
Budget skal indsendes til DDK´s bestyrelse (kasserer) senest 14 dage før afholdelse af mesterskabet.
Efter modtagelsen af regnskabet, får DAG en meddelelse om budgettet er godkendt eller afvist. Afvises budgettet, skal dette begrundes.

Alle andre udgifter er for DAGs egen regning og er DDK uvedkommende og indgår ikke i det endelige regnskab i relation til lagte budget.
Overstiger udgifterne indtægterne i det endelige regnskab, kan der efter senest 3 uger fra mesterskabets afholdelse til DDKs kasserer, indsendes et dokumenteret regnskab. Såfremt dette godkendes, vil omtalte underskud blive refunderet. Et eventuelt underskud i relation til budget og endeligt regnskab refunderes af hovedklubben.
Et eventuelt overskud tilfalder fuldt ud DAG.

 

Prøvelederen har ansvar for følgende:

 • At det fornødne mandskab til de forskellige arbejdsopgaver forefindes og at disse er instrueret om deres funktion.
 • At bane, redskaber, formularer ect. er til stede og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler
 • at resultatlister sendes til BHUA for registrering senest 10 dage efter mesterskabetes afholdelse.

 

Almindelige regler:

 • Lodtrækning foretages mellem konkurrencedeltagerne som første punkt på dagens program.
 • Vinderen af hvert prøvetrin er den hund, der i alt har opnået højeste pointtal.
  • Dog er en bestået klasse altid bedre end en ikke bestået. Eksempel: Får en hund: 100 + 100 + 65 = 265 point og en anden 70 + 70 + 70  = 210 point. Her vinder hunden med 210 point, da den har opnået mindstekravet for bestået prøve i alle 3 grupper.
 • DDK-titelgivende mesterskabstitel (IGP3-DM efterfulgt af 2-cifret årstal) kan kun tildeles, når prøven er bestået.
 • Gruppe B og C skal foregå skiftevis på et og samme sted.
 • Dyrlæge skal være orienteret om afholdelse af mesterskab og skal kunne tilkaldes med kort varsel.

 

Dommere:

 • Dommere udtages af BHUA og så vidt muligt i enighed med DAG.
 • DAG sørger for dommerens forplejning.
 • Dommerne skal have udbetalt kørepenge iht. statens takster eller iflg. aftale.
 • Dommerne har ansvaret for at mesterskabet afvikles i.h.t. det til enhver tid gældende prøveprogram.

 

 

Regler for afholdelse af landsdelsmesterskaber (Jysk mesterskab/Øernes mesterskab)

 

Retningslinier:

LM afholdes efter samme retningslinjer som DM, dog skal følgende afvigelser iagttages:

 • Hunde af andre racer kan deltage udenfor konkurrence.
 • LM afholdes og planlægges suverænt af DAG.
 • Til LM er det muligt også at afholde BH, såfremt DAG er indforstået.
 • Meddelelse om dato for LM bringes af DAG i god tid i DDK’s medlemsblad.
 • I stedet for konkurrenceledere skal en navngivet prøveleder være udpeget af DAG.
 • DAG udpeger selv dommere og figuranter til LM, dog gælder samme kriterier for disses udtagelser som til DM

 

 

Deltagelse til IDC WM:

 

Deltagere, der ønsker at stille for Dansk Dobermann Klub skal opfylde følgende krav:

 • Skal bestå 2 IGP3 prøver ved 2 forskellige dommere, med minimum 250 point og 85 point i C.
 • Prøverne behøver ikke at være bestået i en specialklub eller i det land man bor i, dog skal mindst 1 af disse skal være bestået i en DDK Gruppe.
 • Prøverne skal være bestået tidligst 1 uge efter sidste WM og frem til 4 uger før tilmeldingsfrist til WM i det år man ønsker at stille.
 • Skal have været medlem af DDK i mindst 1 år.
 • Tilmeldingen er kun gældende igennem DDK’s BHUA
 • DDK betaler tilmeldingsgebyr og dragter til deltagerne.

 

Anvendte forkortelser

BHUA :Brugshundeansvarlig
DAG: Den Arrangerende Gruppe
DDK: Dansk Dobermann Klub
DKK: Dansk Kennel Klub
DM: Danmarksmesterskab
FCI: Federation Cynologique Internationale
IGP: International Brugshundeprøve (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung)
LM: Landsdelsmesterskab

Opdateret november 2019

 •