REFERATER

2023

Referat af Generalforsamling i Dansk Dobermann Klub 2023

2022

Referat af Koordineringsmøde 6. november 2022

Referat af Bestyrelsesmøde 30. oktober 2022

Referat af Bestyrelsesmøde 8. Juli 2022

Referat af Generalforsamling i Dansk Dobermann Klub 27-03-2022

Referat af Bestyrelsesmøde 10.Marts 2022

Referat af Bestyrelsesmøde 30. Januar 2022

2021

Referat af koordineringsmøde 6.11.2021

Referat af Bestyrelsesmøde 29-10-2021

Referat af Bestyrelsesmøde 23-09-2021

Referat af Bestyrelsesmøde 29-07-2021

Referat af Konstituerende Bestyrelsesmøde 27-06-2021
Referat af Generalforsamling i Dansk Dobermann Klub 27-06-2021
Referat af Bestyrelsesmøde 19-04-2021
Referat af Bestyrelsesmøde 22-03-2021
Referat af Bestyrelsesmøde 28-01-2021
Referat af Bestyrelsesmøde 04-01-2021

2020

Referat af Bestyrelsesmøde 10-12-2020
Referat af Bestyrelsesmøde 05-11-2020
Referat fra Koordineringsmøde den 25-10-2020
Referat af Bestyrelsesmøde 24-09-2020
Referat af Bestyrelsesmøde 16-08-2020
Referat af Bestyrelsesmøde 31-07-2020
Referat af Konstituerende Bestyrelsesmøde 19-07-2020
Referat af DDK's Generalforsamling den 19-07-2020
Referat af Bestyrelsesmøde 11-02-2020

2019

Referat af Bestyrelsesmøde 16-12-2019
Referat af Koordineringsmøde 27 oktober 2019
Referat af bestyrelsesmøde 03.10.19
Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 03.10.19
Sted: Online
Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer deltog, dog deltog Lars Christian Andersen kun delvist pga arbejde.

_______________________________________________________________________________________________________________

Agenda.
1. Indkommen post
2. Nye vedtægter til generalforsamling
3. Regnskaber for udstillinger og brugshundeaktiviteter
4. Gennemgang af gamle regnskaber
5. IDC Show og IDC VM 2024 forespørgsel
6. Koordineringsmøde 27.10.19 og dagsorden
7. Pokaler til vores udstillinger/mesterskaber
8. Udstillinger – skal vi fortsat have 4 i 2020?
9. Klubblad
10. 1-2-3-4 Modul for uddannelse af hvalpetræner, figuranter og spor?
11. Ringsekretærer
12. Indstilling af ny specialdommer
13. Klublogo for alle klubber
14. Mentaltest for hunde der ikke har ZTP
15. Sponsoraftaler til bladet
16. Aktivering af medlemmer i klubarbejdet og hjælp til grupperne
17. Eventuelt

 

Ad 1. Indkommen post
Formanden kommenterede dette og der har været post fra kennelklubben, som har været rundsendt. Der har desuden været ansøgninger om uddannelse til ringpersonale (Susanne Skov og Mie Christensen) og til Specialdommer (Diana Bentsen).

Ad 2. Nye vedtægter til generalforsamling
Vedtægter i en mere pædagogisk udgave bliver rundsendt til hele bestyrelsen. Det er vigtigt at det er nemt at forstå hvad ændringer indebærer. Det skal vurderes om forslag til ændringer skal opdeles i mindre dele og fordeles over flere generalforsamlinger og om enkelte afsnit er unødvendige at rette. Der arbejdes videre med dette.

Ad 3. Regnskaber for udstillinger og brugshundeaktiviteter
Kasserer har rundsendt foreløbige regnskaber og de blev alle godkendt uden kommentarer.

Ad 4. Gennemgang af gamle regnskaber
Det er ikke muligt at fremskaffe flere informationer om det gamle regnskab og bestyrelsen har hermed besluttet at lukke sagen. Oprindelig kasserer har ikke mulighed for at fremskaffe information pga. alvorlig sygdom.

Ad 5. IDC Show og IDC VM 2024 forespørgsel
Avlsansvarlig og Kasserer har forespurgt, om vi kan blive vært for IDC 2024. Vi afventer at høre nærmere og indtil videre, er der ikke flere kandidater for værtsskabet. Avlsansvarlig og Kasserer arbejder videre med ideen og mulighederne. Meget kan nå at ændre sig inden 2024 og det skal afgøres om vi har tilstrækkeligt med ressourcer og fagligt uddannede personer til at deltage i afholdelsen. Oplæg fremlægges til bestyrelsen når dette er klar.

Ad 6. Koordineringsmøde 27.10.19 og dagsorden
Kasserer repræsenterer brugshundeansvarlig til koordineringsmødet, da denne ikke har mulighed for at deltage pga. arbejde og kurser. De afklarer internt dagsorden og forplejning inden da. Avlsansvarlig ønskede at deltage og tale om rammer for præmier. Brugshundeansvarlig undersøger om dette er ok med grupperne og de deltagere der har meldt sig. Dette er for at undgå at man syntes der er for mange fra bestyrelsen der deltager.

Ad 7. Pokaler til vores udstillinger/mesterskaber
Størrelsen på præmier kan skabe splid og misundelse, hvis man ikke får lavet nogle standarder som går på tværs af de forskellige konkurrencer og som tager hensyn til økonomi. Præmieværdi og størrelse skal ikke kun afhænge af hvor mange penge man har til rådighed. Avlsansvarlig udarbejder et forslag der sætter nogle rammer man skal forsøge at efterleve når der indkøbes præmier. Dette bliver også taget op på koordineringsmødet her i oktober.

Ad 8. Udstillinger – skal vi fortsat have 4 i 2020?
Ifølge Avlsansvarlig er der stadig tilstrækkelig med deltagere, der kommer til udstillingerne og der er også nok hjælpere. Der bliver derfor stadig arrangeret 4 udstillinger i 2020.

Ad 9. Klubblad
Eftersom vi er er meget afhængige af vores frivillige hjælpere til web og bladredigering, er vi nødt til at forholde os til mængden af det arbejde som kræves til at vedligeholde både web og klubblad. Sekretær og Avlsansvarlig laver et oplæg til næste generalforsamling i forhold til den risiko vi løber, hvis arbejdsbyrden bliver for høj for de frivillige og at vi herefter er nødt til at betale os fra samme service andet steds fra. Spørgsmål vil være om det ikke er bedre at skære ned på arbejdet (antallet af bladudgivelser) og herved sikre at folk bliver ved med at hjælpe og ikke risikere at skulle stoppe med bladudgivelsen.

Ad 10. 1-2-3-4 Modul for uddannelse af hvalpetræner, figuranter og spor?
Avlsansvarlig og Kasserer har deltaget i orientering om kursus i modulerne. Det vil blive tilføjet som et punkt på agendaen til koordinerigsmødet her i oktober, for at afklare interessen.

Ad 11. Ringsekretærer
To ønsker at uddanne sig. Bestyrelsen var enig i, at uddannelsen skal kunne dække Steward og Skriver funktion. Prisen vil være 700 kr per person, som bliver betalt af DDK. DDK skal have en fordel ved at uddanne folk og derfor udarbejder Kasserer et forslag der vil være til fordel for begge parter.

Ad 12. Indstilling af ny specialdommer
Diana Bentsen har ønsket at uddanne sig som special dommer og indsendte ansøgning tidligere på året. En af de igangværende kursister for dommeruddannelsen afsluttes snart og derfor giver det mulighed for at starte en ny kursist op. Avlsansvarlig sender et fyldestgørende svar til Diana Bentsen.

Ad 13. Klublogo for alle klubber.
På koordineringsmødet vil det blive foreslået, som et tilbud at de kan benytte DDK logo med gruppens eget navn på.

Ad 14. Mentaltest for hunde der ikke har ZTP
To fra bestyrelsen har deltaget i kursus for mentaltest på hunde. Formand og Avlsansvarlig arbejder på et forslag til næste IDC som et alternativ til kravet om ZTP, som mange lande er modstandere af.

Ad 15. Sponsoraftaler til bladet
Der var enighed om at Sponsoransvarlig varetager alt omkring sponsorater og tilhørende aftaler. Hvis der indgås sponsoraftale for 1000 kr. og derover, tilbydes sponsor at modtage klubblade hvis der er interesse for dette i det pågældende år.

Ad 16. Aktivering af medlemmer i klubarbejdet og hjælp til grupperne.
Der har tidligere været opfordringer fra koordineringsmøder, om at involvere og aktivere medlemmerne mere. I Odense er der en gruppe af hundeinteresserede, som gerne vil starte en ny træningsgruppe, men de mangler en træningsplads og folk med erfaring. Brugshundeansvarlig vil udarbejde en general template for aftaler om træningspladser, da man skal sikre den dækker over flere år. Om man kan benytte private træningspladser, som er ejet af en af de personer som starter en gruppe op, drøftes på kommende koordineringsmøde.

Ad 17. Eventuelt.
Brugshundeansvarlig og et andet bestyrelsesmedlem, udarbejder en håndbog til CUP, der omhandler brugsdelen. Avlsansvarlig laver et oplæg til udstillingsdelen af CUP.

 

Referat af bestyrelsesmøde 19.05.19
Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 19.05.19
Sted: Hos Hanne Lundahl
Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer deltog.

_______________________________________________________________________________________________________________

Agenda.
1. Referater til bestyrelsesmøder – proceduren
2. Undersøgelsesstatus og plan for 167.000 kr modtaget anonymt
3. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvar samt bladredaktørens ansvar
4. Bladøkonomi for 2019
5. Sponsorer/annoncer pt 2019
6. Pokaler til vores mesterskaber og udstillinger – standard for størrelser
7. Jubilæumsnåle – hvem skaffer dem fremadrettet?
8. VM – nye krav for deltagelse
9. Forslag – Ordlyd til hvordan fordeles opsparing til VM deltagelse
10. Koordineringsmøde i 2019 – hvor skal det holdes
11. Opdatering af relevant info til vores medlemmer
12. Færdiggørelse af initiativer til blad
13. Hjemmeside – hvad mangles. Guide / Manualer så vi er flere der kan hjælpe
14. Pædagogisk udgave af vedtægtsændringer
15. Review af regelsæt
16. Google DOCs / Drev som filarkiv til bestyrelsen
17. Bordet rundt

 

Ad 1. Referater til bestyrelsesmøder – proceduren
Referater fra allerede afholdte bestyrelsesmøder underskives på møder og arkiveres. Beslutningsreferater offentliggøres på web og blad

Ad 2. Undersøgelsesstatus og plan for 167.000 kr modtaget anonymt.
De tidligere regnskaber skal undersøges for at finde årsag pengene før sagen kan afsluttes. Kassereren arbejder videre med undersøgelsen.

Ad 3. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvar samt bladredaktørens ansvar.
Template til rollebeskrivelse udarbejdes og udfyldes af hver bestyrelsesmedlem. Dette er for at sikre hvert bestyrelsesmedlem er klar over deres arbejdsopgaver og forventninger.

Ad 4. Bladøkonomi for 2019.
Udgivelse og forsendelse af blad 8413,75 kr. Udgift 50.500 kr. Der har været en del udskiftninger af bladredaktør, grundet travlhed og manglende tid. Der er af samme årsag igen skiftet til en ny bladredaktør D&A Kaarsberg. Vi siger mange tak for arbejdet indtil nu til Johnny Løffgreen.

Ad 5. Sponsorer/annoncer pt 2019.
I dialog med Trippletrack og Hundethjertet, Dithusdyr.dk, Plantorama og outdoor i centrum. Det gamle Apotek vil gerne sponsorere gaver. Alle sponsoraftaler skal afsluttes/aftales med sponsoransvarlig i bestyrelsen. Eksisterende sponsoraftaler gennemgåes og dokumenteres ligeledes af sponsoransvarlig i bestyrelsen.

Ad 6. Pokaler til vores mesterskaber og udstillinger – standard for størrelser.
Pokalstørrelse bliver afgjort af sværhedsgrad. Lars og Pierre arbejder videre med beskrivelsen.

Ad 7. Jubilæumsnåle – hvem skaffer dem fremadrettet?
Der indkøbes en all round jubilæumsnål og herefter graveres årstal. Derved fås en finere nål med unik karakteristika.

Ad 8. VM – nye krav for deltagelse.
Følgende er er et forslag fra bestyrelsen, hvis der kommer mere end 5 hundefører der gerne vil stille deres hund. Hvis dette er tilfældet, kan det blive nødvendigt at lave en form for kvalifikation. Forslag vil blive taget op på koordineringsmøde i år. Forslag er: Maximum antal deltagere pr land er 5. DM samt én prøve skal bestås med minimum 85 point i C og 250 point i alt med forskellige dommere. Hvis såfremt der er mere end 5, udtages de 5 med de højeste point + én i reserve.

Udgift er ca. 17.000 i alt for 5 deltagere. (Tilmeldingsgebyrer, tøjudgifter og 1000 kr pr deltager.) Vi forsøger at finde sponsorater til VMtøj. Flere detaljer afklares på koordineringsmøder.

Ad 9. Forslag – Ordlyd til hvordan fordeles opsparing til VM deltagelse?
Afklares på koordineringsmøder.

Ad 10. Koordineringsmøde i 2019 – hvor skal det holdes?
Afholdes tidligere i gruppe Odense. Nyt sted for koordineringsmøde undersøges nærmere. Dato for møde er sidste søndag i oktober.

Ad 11. Opdatering af relevant info til vores medlemmer.
Bestyrelsen skal huske at alle nyheder og ændringer straks lægges op på websiden. Dette er også relevant for punkt 3 i dagsorden. Dette er særdeles relevant for BHUA, Avlsansvarlig og Formanden.

Ad 12. Færdiggørelse af initiativer til blad
Ny Bladredaktør har lavet et fremragende arbejde med kun få dage til rådighed. Bestyrelsen er meget tilfreds med indsatsen. Næste blad er klar til udsendelse.

Ad 13. Hjemmeside – hvad mangles. Guide / Manualer så vi er flere der kan hjælpe
Der er meget arbejde i relation til websiden. Bestyrelsen er i gang med at finde flere ressourcer til arbejdet og sikre at der bliver udarbejdet guides og manualer.

Ad 14. Pædagogisk udgave af vedtægtsændringer.
Sekretær vil udarbejde en udgave hvor det er klart hvad er forslås ændret i forhold til de gamle vedtægter således at det er nemt at tage stilling til på næste generalforsamling.

Ad 15. Review af regelsæt
Regelsæt for træningspladser forenkles og sammenlægges eventuelt med regelsæt for koordineringsmøde. Alle bestyrelsesmedlemmer evaluerer regelsæt og sikrer de stadig er relevante og opdaterede.

Ad 16. Google DOCs / Drev som filarkiv til bestyrelsen
Sekretær har oprettet delt filområde hvor alle relevante filer opbevares. Disse dokumenter/filer er kun for bestyrelsensmedlemmer og deres arbejde. Alle bestyrelsesmedlemmer har ansvar for at uploade dokumenter, således at der bliver bedre styr på vores dokumentation.

Ad 17. Bordet rundt
Besøg af klubber kan først gennemføres fra efteråret grundet tidspres. Dette kan eventuelt kombineres med en artikel til blad.

(16.08.19: Er yderligere tekst tilføjet til Punkt 8, for at præcisere tekst da det kunne misforståes.)

Referat af Konstituerende møde i Dansk Doberman Klub efter GF den. 31. marts 2019
Referat af konstituerende møde i Dansk Dobermann klub efter GF 31/-3-2019

Formand Maria Edlefsen og den øvrige bestyrelse har ved enighed konstitueret sig således:

Formand: Maria Edlefsen
Avlsansvarlig: Hanne Lundahl
Brugshundeudvalg:
Næstformand/Brugshundeansvarlig: Pierre Lundahl og
Bestyrelsesmedlem: Lars Chr. Andersen larschristianandersen@hotmail.dk
Kasserer (med ansvar for medlemsliste og jubilæumsnåle): Hans Jørn Bentsen
Sekretær: Karin Hoberg
Bestyrelsesmedlem (med ansvar for sponsorer): Steffie Seidelmann
Konstitueringen er indsendt til Dansk Kennel Klub

Referent: Maria Edlefsen

Referat af Generalforsamlingen den. 31. Marts 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 27. januar 2019 kl.: 13:00
Sted: Tistrupvej 3 Tistrup, indkaldt af Maria

Tilstede var: Pierre, Hanne, Christian, Maria og Hans Jørn. Bestyrelsen fuldtallig og beslutningsdygtige.

Dagsorden:
1: Fremlæggelse af regnskab fra 2018
Gennemgang af Regnskab: Kasserer fremlægger regnskabet, som viser et tilfredsstillende resultat. Der er fremlagt opgørelser over de 4 udstillinger der er afholdt i 2018 og DM i Odense. Sammenlagt blev der et lille overskud. Kasserer udfærdiger et budgetforslag 2019 der rundsendes til BS.

2: Medlemsantal: Medlemsantallet i forhold til 2018, ligger næsten på det samme som de tidligere år den 2-12019. Vi vælger at tro på at der løbende igennem året kommer flere til, lige som de tidligere år. Der er flere parmedlemmer der har valgt at overgå til enkelt medlemmer. Det er selvfølgelig en trist iagttagelse – vi kan kun opfordre medlemmerne til at hjælpe med at arbejde for klubben fremover, og opfordre medlemmerne til at byde nye potentiale medlemmer inden for. Der er 143 medlemmer fordelt på 47 par og 49 enkeltmedlemmer, der har stemmeret til GF 2019.

3: Klubbladet. Maria beder os være opmærksom på at få vores egne arrangementer med i bladet.

4: Sponsorer til arrangementer, blad, mm:
Zoo-bio er blevet en af vores nye sponsorer på hjemmesiden. Maria arbejder videre sammen med Johnny om at finde løsninger for annoncer på hjemmesiden og i bladet, uden hjemmesiden bliver oversvømmer med reklame. Primært ønsker vi annoncører til bladet.

5: Kassereren fremkommer med et ønske om at det kommer til at fremgå tydeligt af vedtægterne at kontingent vil blive opkrævet via mail og på hjemmesiden. Betaling kan ske via bankoverførsel eller over webshoppen. Medlemmer vi ikke har mailadresser på kontaktes på brev.
Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: DKK opfordrer bestyrelsen til at få omskrevet vedtægterne til mere tidssvarende ordlyd. Maria sender forslag til sekretæren den 4—5-10-12. (omskrivning af tekst til mere nutidig ordlyd)
Regelsæt for grupperne bør omskrives til mere nutidige regler, så der opstår en bedre harmoni mellem DKK og DDK.

6: Bestyrelse kandidater, der er behov for 3 nye kandidater som minimum og gerne flere for at få så bred en bestyrelse som muligt, bestyrelsen vil forsøge at finde kandidater.

7: De nye prøver – hvad skal gebyrerne være?
Det er op til Dansk Dobermann Klub hvad gebyrerne skal være for de nye prøver. Pierre laver et forslag og sender dem ud til alle grupperne. BS foreslår at vi holder fast i de to priser for en prøve, som vi har kørt med ind til nu. Der skal så tages en beslutning om hvilken tarif de nye prøver skal ind under.

8: Bestyrelsens arbejde, underudvalg.

9: Klage indkommet fra 4 Gruppe formænd. Der er fra Gr. Nordsjælland Henrik Rasmussen, Gr. Gribskov Rene Husher, Gr. Odense Jacob Gahvborg Nielsen Gr, Horsens Betinna Westberg på vegne af grupperne. De fire formænd har afholdt møde, hvor de har besluttet at de ikke kan fortsætte samarbejdet med den siddende bestyrelse i Dansk Dobermann Klub, under den nuværende formand Maria Edlefsen. De ønsker at Dansk Dobermann Klub Bestyrelse skal fremkomme med en løsning.
Bestyrelsen har tidligere rettet henvendelse til grupperne for at imødekomme og finde en mulig løsning for at styrke samarbejdet, imellem DDK og grupperne. Der er så herefter modtaget dette modsvar.
Pierre svarer grupperne efter BS-mødet.

10: Arbejde for et fejlfrit år 2019. Der vil ikke blive ingen nye tiltag i 2019, men vi bestræber os på at finpudse de nye tiltag fra 2018.
Pierre henvender sig til grupperne der har givet udsagn til de ville afholde JM, ØM og DM på koordineringsmødet 2018, for at få klarhed over hvor og hvornår de pågældende arrangementer kan afholdes. Der efterlyses datoer for afholdelse fra flere medlemmer.
Pierre starter planlægning af figurant samling, koordineringsmøde, mønstring og fælles træning.

11: Opdrætterlisten på websiden. Vi bibeholder opdrætterlisten som den er bortset fra der kommer en dato på hvornår kennelerne sidst har haft kuld,

12: EVT: Der vil være deltager fra DDK på Hestens dag den 7-9-2019 på Roskildedyrskueplads.
Der er PT. ikke fastsat dato for næste bestyrelsesmøde.

INTERNATIONALE REFERATER 2019

IDC Annual Report 6. September 2019 - Norbert Daube
IDC Jahresbericht 6. September 2019 - H. Wiblishauser
IDC Bericht des IDC-Zuchtobmann 6. September 2019 - N. Daube
Bericht des IDC-Leistungsobmann 6. September 2019 - Willi Cohnen

2018

Referat af Koordineringsmøde 28-10-2018
Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 21. oktober 2018 kl.: 17.00
STED: STENSKÆRVEJ 8, 7755 BEDSTED THY

Tilstede var: Maria, Jacob, Hans Jørn, Pierre og Hanne. Bestyrelsen er beslutnings dygtig.
Maria orienterer om persondataloven og om vores politik vedrørende dette på hjemmesiden, billeder mm til arrangementer.

DAGSORDEN:
1) Dansk Dobermann Cup: Der blev drøftet hvordan DDC skal afholdes fremadrettet. Der blev besluttet at Maria og Pierre udarbejder et regelsæt for DDC for fremtidige afholdelser, hvor det fremgår hvordan bedste han og tævebliver fundet , rangliste i forhold Bidedelen / udstillingsdelen.

2) Sponsorudvalg: Hanne har modtaget en liste over sponsorer til bladet. Hvem arbejder videre med det. Maria undersøger muligheden for at finde en person der er villig til at kontakte nye og gammel sponsorer, der må gerne findes en for både vest og øst. Jacob vil forsøge at kontakte eventuelle muligheder på Sjælland.

3) Status på Gr. Nordjylland: Bestyrelsen er aftrådt i Gr. Nordjylland. Jytte har afleveret nøglerne til Filip. Jacob sender en mail til Jytte, for at få hjulpet den nye kommende bestyrelse i gang på en ordentlig måde.
Den Ekstra ordinære generalforsamling der er afholdt i Gr. Nordjylland er den gyldig? Maria undersøger dette.
Vibeke og Claus har meldt sig ud af Gr. Nordjylland.
Der skal ses på hvordan vedtægterne for Gr. Nordjylland, Dansk Dobermann Klub og Aalborg kommune kan skrues sammen så alle kan tilgodeses.?
Hans Jørn kommer med forslag til en ny bestyrelse, I Gr Nordjylland. Evt. indklagelse til medlemsmøde, fredag efter træning. Inden for 3 uger indkalder Hans Jørn til Ekstraordinær GF i Gr. Nordjylland. Som følger vedtægterne for DDK.

4) Evaluering af Udstillingen/Brugsarrangement for i år (regnskab fremlægges): Mønstring 779 til Brugs dommer Hanne Boe. Der er indkommet støtte til WM holdet fra afholdte figurant/ fællestræning i Odense. På 2700 kr.
Udstillingen i Odense: underskud på 3875,54.-
Udstillingen i Horsens: underskud på 82,72.-
Udstillingen / Cup´en: Sæby overskud på 2800.-

5) Evaluering af Fællestræning/ Figurantsamling i Odense: 1) Pierre var tilfreds med fremmødet.

6) Figurantmønstring: Figurantmønstring Der var 5 figuranter til mønstring 1 blev mønstret for 2 år. og 3 for 1 år.

7) Ny webside i gang: Johnny Løfgreen arbejder på højtryk for at få den nye hjemmeside i gang, det er et superflot design. Men det er ikke noget, der lige er færdig på en uge eller to. Hanne undersøger muligheden for at oprette en indkøbskurv på den nye hjemmeside. Samt økonomi. Der oprettes en kalender på hjemmesiden med div. Aktiviteter, og et online tilmeldingssystem via hunde web samt betaling.

8) Gr. Horsens: Maria forespørger Jacob til hvordan det går i Horsens, han forventer svar til koordineringsmødet, det forlyder at Gr. Horsens har fået forlænget lejen af pladsen yderligere to år. Jacob forhører grupperne til mødet. Jacob oplyser, der kommer et referat fra koordineringsmødet.

9) Udstillingsplan for 2019 Brugsarrangementsplan for 2019: Bliver kordineret på næstkommende koordineringsmøde, Hanne har forslag vedr. dommer til udstillingerne 2019 . Der kan komme ændringer på dommere da dette også skal kordineres, med diverse andre hunde aktiviteter.
Hanne laver kalender for DDK samt koordinere diverse udenlandske prøver, udstillinger mm. med vores danske prøver og udstillinger, så dette så vidt muligt ikke falder sammen .
Cup 4-5 maj. Rudi Killmaier
6 Juli Jelena Radulovic
10 August Thomas Becht
5 -6 Oktober DM.Gribskov samt udstilling Marie Melchior

10) IDC Kongres 2018: Maria og Hanne var med til IDC Kongressen Maria har lavet et lille indlæg til bladet om de vigtige punkter og nyheder. Det endelige referat fra IDC kommer først senere, som vil blive bragt i bladet.

11) Svartid bestyrelsen imellem og medlemmer imellem (Maria ønsker mere engagement)

12) Gruppernes interesse og engagement i at afholde et DDK-arrangement (regelsæt for afholdelse af udstilling og Brugsarrangement (er i gang med at blive lavet til Grupperne for at klarlægge, hvem der skal klare hvad, også den økonomiske del) Det skal bemærkes at grupperne selvfølgelig ikke skal dække et eventuelt underskud alene, men der må være en vis forventning om at grupperne også bidrager med at finde sponsorer.

13) Indsendelse af materiale til bladet: Vi skal blive bedre til at få klargjort materiale til bladet, i ordentlig tid.

14) GF 2019: Hans Jørn forbereder indkaldelsen der skal med i næste blad, samt info om betaling af kontingent for 2019. Rundsendes til BS for godkendelse.

15) Evt.: Jacob havde bedt om hjælp til at samle sponsor støtte til DM. Hanne og Jacob diskuterer hvordan sponsorer kunne findes og hvor ? (Hanne gav udtryk for at Jacob selv måtte i gang med at samle sponsorer)
Vibeke ønsker hundeførere konkurrencen bliver opdateret på den nye hjemmesiden. Det er vigtigt at vi koncentrere os om den nye hjemmeside bliver færdig, da det er svært at opdatere på den gamle, så det ser pænt ud.
Dagsorden kan rekvireres hos Jacob. Ønskes oplyst på hjemmesiden. Og på FB. Hans Jørn vil forsøge at få Martin til at lægge dagsordenen for koordineringsmødet op på den gamle hjemmeside.
Jacob BHUA forhører sig om hvem der ønsker at blive genmønstret. Han ønsker at vi bruger vores egne figuranter mere. Grunden til de valgte figuranter til DM er gjort, for at vores egne figuranter selv kan deltage med deres hunde. BS mener det er vigtigt at vi hører hundeførerne hvilke figuranter de kunne tænke sig.
Jacob er bekymret over der er en reel risiko for at vi mister 3-4. grupper, da der er utilfredshed med bestyrelsen, de føler ikke at bestyrelsen arbejder for klubberne. Hvad er det reelle problem?

Det blev drøftet hvordan vi får medlemmerne til at sende billeder som der kan bruges på den nye hjemmeside, blad og FB, da der er stor mangel på alle typer billeder med Dobermann.
Er det en mulighed at lave en afstemning på hjemmesiden for at finde månedens billede.
Forhører hos web designer om hvilke muligheder der findes.

Referat af Bestyrelsesmøde fredag den 06-04-2018
Referat af Generalforsamlingen onsdag den 25-03-2018
Referat af Bestyrelsesmøde lørdag den 10-02-2018

INTERNATIONALE REFERATER 2018

2017

Referat af Konstituerede Møde Efter GF 2016
Referat Af Generalforsamlingen 2016

2016

Bestyrelsesmøde 19-11-2016
Koordineringsmøde 30-10-2016
Bestyrelsesmøde 16-07-2016
Bestyrelsesmøde 15-04-2016
Konstituering efter GF 20-03-2016
Generalforsamlingen 20-03-2016

2015

Referat IDC 28-08-2015, Porvoo, Finland

4 + 6 =

Vi accepterer betaling med:

Adresse

Tistrupvej 3
6862 Tistrup

Registreringsnummer

30 65 65 55