REGELSÆT FOR DANSK DOBERMANN CUP

Generelt om brugsdelen:

 • Minimumsalder er 15 måneder.
 • Man kan kun deltage i brugsdelen, hvis man også er tilmeldt udstillingen.
 • Ingen krav om prøver for deltagelse. Dog skal hunden være trænet og have evner for gennemførelse af brugsdelen.
 • Hunden skal bære hetzhalsbånd eller kæde under brugsdelen.
 • Hundefører skal holde hunden direkte i halsbåndet, eller hunden skal gå fri ved fod ned til skjulet.
 • Hundefører skal rette sig efter tegn fra dommer og prøveleder, medmindre hunden går fri ved fod så skal hunden selvstændigt angribe når figurant kommer ud fra skjulet.
 • Der tildeles point og prædikat ud fra hundens arbejde.
 • Der gives mellem 0-5 point i hver øvelse – det betyder max. 10 point i alt.
 • Figuranten lægger IGP 1 pres på hundene.
 • Hvis den afholdende gruppe har flytbare skjul så skal spidsen drejes ned mod hundeføreren. I tilfælde af den afholdende gruppe har faste skjul, så står de som en IGP prøve.
 • Alle deltagere bliver placeret.
 • Prædikatet vil blive givet efter bidedelen.
 • Man kan dog kun vinde cuppen, såfremt man har opnået minimum prædikat SG i bidedelen. Dvs. at SG og V kæmper om titlen.

Udførelsen:

 • Startposition er optegnet.
 • Ved overfald fra skjulet, kommer figuranten direkte ud i hunden og laver trængning.
 • Hundefører skal på tegn fra dommer slippe hunden ved overfald fra skjulet, medmindre man vælger at gå fri ved fod så skal hunden selvstændigt angribe idet figurant kommer til syne fra skjulet.
 • Når figuranten står passiv, skal hunden ikke nødvendigvis slippe (gælder også efter det lange stop) den må godt holde grebet.
 • Hundefører går på anvisning fra dommer ind til sin hund.
 • Hundefører skal holde hunden i halsbåndet eller går fri ved fod ned til den anviste plads til det lange stop.
 • Hunden skal sidde eller stå på plads. Den må godt gø. Hundefører skal holde hunden i halsbåndet.
 • På tegn fra dommer slipper hundefører hunden.
 • Figuranten lægger pres på hunden med trussel og løber en lang trængning med hunden.
 • Hundefører henter sin hund på anvisning fra dommer og går ud af banen.

Hunden diskvalificeres hvis:

 • Den har flere halsbånd på
 • Den har sele på
 • Ikke får ordentlig greb og falder af ærmet i begge øvelser
 • Virker angst eller nervøs og ikke tør løsrive sig fra hundefører
 • Lader sig jage ud af banen
 • Bider andre steder end i ærmet
 • Løber efter dommer eller prøveleder
 • Hundefører opfører sig usportsligt

Point og prædikat system:

5 point:

Hunden reagerer selvsikkert og i høj fart, direkte og kontant, energisk og overbevisende. Viser et effektivt, sikkert og roligt fuldt greb i ærmet i belastningsfaserne, samt gode kamphandlinger.

4 point:

Hunden reagerer straks og overbevisende og i regulær fart, viser et godt men ikke helt sikkert greb i ærmet. Lidt uro i belastningsfaserne. Acceptable kamphandlinger.

3 point:

Hunden reagerer let tøvende og bør vise mere tempo og være mere overbevisende. Bremser let. Viser et tyndt greb som skal være betydelig dybere og roligere. Kan falde af 1 gang men skal straks tage greb i ærmet igen og vise god hårdhed i belastningsfaserne. Knap så gode kamphandlinger.

2 point:

Hunden reagerer stærkt tøvende og ubeslutsomt. Bremser kraftigt op og bider uden målrettethed. Tager et svagt tyndt greb i ærmet. Meget urolig.

1 point:

Hunden reagerer særdeles tøvende og løber kun hen til figuranten på opfordring af hundefører. Forsøger at sætte greb i ærmet uden held, falder af og stopper op.

Afbrudt / diskvalificeret:

Hunden virker angst og nervøs. Tør ikke gå i konfrontation med figuranten. Forlader figuranten og løber eventuelt tilbage til hundefører. Lader sig jage ud af banen. Falder af ærmet begge gange, både ved overfald fra skærm og langt stop.

Prædikat system:

10 point:  Fortrinligt

8-9 point: Særdeles god

6-7 point: God

4-5 point: Tilstrækkelig

1-3 point: Utilstrækkelig

Vedr. Udstillingsdelen:

 • Man skal have mindst SG for at deltage i cuppen.
 • Der lægges point sammen fra brugsdel og udstillings del, den med højest point samlet er vinderen af cuppen!

Pointsystem udstilling:

Junior  1=3 point   2=2 point  3=1 point. 4=1 point.

Mellem 1=3 point  2=2 point  3=1 point  4=1 point.

Åben 1=3 point  2=2= point  3=1 point  4=1 point

Brugs 1=3 pont  2=2 point  3=1 point  4=1 point.

Champion 1=3 point  2=2 point  3=1 point  4=1 point

Veteran 1=3 point  2=2 point  3=1 point  4=1 point

Ex 3 point.                   Cert 1 point

SG 2 point                   CK   1 point

G   1 point                   BIR  2 point

BIM  1 point.

General about the work part:

 • Minimum age is 15 months.
 • You can only participate in the work part if you are also registered for the show.
 • No tests are required for participation. However, the dog must be trained and have the ability to perform the working part.
 • The dog must wear a collar with handle or chain during the use part.
 • The handler must hold the dog directly by the collar or the dog must walk free by foot down to the blind.
 • The handler must obey the signals from the judge and test leader, unless the dog goes free by foot command in which case the dog must attack independently when the helper comes out of the blind.
 • Points and predicates are awarded based on the dog’s work.
 • Between 0-5 points are awarded in each exercise – this means a maximum of 10 points in total.
 • The helper puts IGP 1 pressure on the dogs.
 • If the inviting group has movable bilds the point must be turned down towards the handler. In case the inviting group has fixed bilds, they stand as an IGP test.
 • All participants will be placed.
 • The predicate will be given after the bite part.
 • However, you can only win the cup if you have achieved the minimum predicate SG in the bite part. This means that SG and V compete for the title.

The execution:

 • The starting position is marked out.
 • When attacking from the shelter, the helper comes directly into the dog and crowds the dog.
 • At a signal from the judge, the handler must release the dog when attacking from the blind, unless the dog goes free on foot command, in which case the dog must attack independently as the helper comes into view from the shelter.
 • When the helper is standing passively, the dog does not necessarily have to let go (this also applies after the long attack), it may hold the grip.
 • The handler goes to the dog on the judge’s instructions.
 • The handler must hold the dog by the collar or walk free by foot to the designated place for the long attack.
 • The dog must sit or stand in place. It is allowed to bark. The handler must hold the dog by the collar.
 • On a signal from the judge, the handler releases the dog.
 • The helper puts pressure on the dog with a threat and runs a long re-attack with the dog.
 • The handler retrieves his/her dog on the judge’s instructions and exits the field.

The dog is disqualified if:

 • It has multiple collars on
 • It has a harness on
 • Does not get a proper grip and falls off the sleeve in both exercises
 • Appears anxious or nervous and does not dare to disengage from the handler
 • Leaved the field
 • Bites anywhere other than the sleeve
 • Runs after the judge or test leader
 • Dog handler behaves unsportsmanlike

Points and predicate system:

5 points:

The dog reacts confidently and at high speed, direct and to the point, energetic and convincing. Shows an effective, confident and calm full grip on the sleeve in the crowding phases, as well as good fighting actions.

4 points:

The dog reacts immediately and convincingly and at regular speed, shows a good but not completely secure grip on the sleeve. A little restlessness in the crowding phases. Acceptable fighting actions.

3 points:

The dog reacts slightly hesitantly and should show more speed and be more convincing. Brakes lightly. Shows a thin grip that needs to be considerably deeper and calmer. Can fall off once but should immediately pick up the grip again and show good toughness in the crowding phases. Not so good fighting actions.

2 points:

The dog reacts very hesitantly and indecisively. Brakes hard and bites without purpose. Takes a weak, thin grip on the sleeve. Very unconfident.

1 point:

The dog reacts very hesitantly and only runs to the helper at the request of the handler. Attempts to grab the sleeve without success, falls off and stops.

Interrupted / disqualified:

The dog appears anxious and nervous. Does not dare to confront the helper. Leaves the helper and may run back to the handler. Lets itself be chased out of the field. Falls off the sleeve both times, both when attacking from the blind and long attack.

Predicate system:

10 points: Excellent

8-9 points: Very good

6-7 points: Good

4-5 points: Sufficient

1-3 points: Insufficient

Regarding the show part:

You must have at least SG to participate in the cup.

Points are added together from the work part and the show part, the one with the highest total points is the winner of the cup!

Points show:

Juniorclass  1 place = 3 point   2 place = 2 point  3 place = 1 point. 4place = 1 point.

Intermediateclass 1place = 3 point  2place = 2 point  3 place = 1 point  4 place = 1 point.

Openclass 1 place = 3 point  2 place = 2 point  3 place = 1 point  4 place = 1 point

Workingclass 1 place = 3 point  2 place = 2 point  3 place = 1 point  4 place = 1 point.

Championclass 1 place = 3 point  2 place = 2 point  3 place = 1 point  4 place = 1 point

Veteranclass 1 place = 3 point  2 place = 2 point  3 place = 1 point  4 place = 1 point

EX 3 point.                   CAC 1 point

SG 2 point                   CQ   1 point

G   1 point                   BOB  2 point

BOS  1 point.