Referat Koordineringsmøde oktober 2019

Referat Koordineringsmøde 27/10-2019

Tilstede: Gruppe Thy, Gruppe Nordjylland, Gruppe Gribskov, Gruppe Storstrøm og repræsentanter af Hundeførere uden tilhørsforhold, samt formand og avlsansvarlig fra DDK. Der er en kort præsentationsrunde.

  1. Hans Jørn Bentsen – stedfortræder for Brugsansvarlig Pierre Lundahl, da denne var figurant for mønstring Schæferhundeklubben Danmark.
  2. Ordstyrer: Heidi Nielsen
  3. Referent: Janne (Marianne) Wærum
  4. 2020 JM: Nordjylland                            2021 JM: Nordjylland               2022 DM: Nordjylland

ØM: Storstrøm                                       ØM: Gribskov

DM: Thy                                                 DM: Storstrøm

CAC: Gribskov                                       CAC: Nordjylland

ZTP: Tirstrup + evt. Storstrøm

Pernille Nielsen og Hanne Lundahl sætter sig sammen og aftaler datoer for arrangementer, således de ligger hensigtsmæssigt for VM deltagerne.

Der blev besluttet yderligere for 2022, pga. forslag punkt 6.3 fremsat fra Bestyrelse/Maria Edlefsen.

ZTP 2020 afholdes af DDK på lånt bane af SBH Kreds 13 i Tirstrup Maj 2020 – Anden sidste eller sidste weekend – er planlagt af DDK. Det vil blive undersøgt, om det er umulighed for at afholde AD samtidig.

  1. Gribskov: 15 medlemmer + afholdelse af prøve 8/12-2019.

Nordjylland: 30 medlemmer og pt. kun 3 i bestyrelsen, hvoraf en ønsker at fortsætte. Der bliver snarest indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling.

Thy: 15 aktive medlemmer (7 dobermann og 8 andre brugsracer), samt 7 passive medlemmer. Brugsprøve i Marts 2020 og afholdelse af DM i oktober, samt diverse kurser i løbet af 2020.

Storstrøm: 1 år gamle 20 medlemmer, heraf 17 dobermann, 4 Riesenschnauzer, samt flere gæstetrænende hundeførere med Cattledog, boxer og schæfer. Afholdt Hundens dag, deltaget på stand ved Store Hestedag 2019, haft vores første udstilling, netop fået bane til godkendelse og adgang til klubhus. Kommende kurser i år: 2 x Nosework.

(Beslutninger: Inden der startes på diverse forslag osv., stilles der spørgsmål vedr. afstemning om forslag på koordineringsmødet, på baggrund af beskrivelsen om hvornår deltagerne er beslutningsdygtige.

Konklusion: Der kan stemmes for eller imod diverse forslag, men det er Bestyrelsen i DDK, der er hovedansvarlige og beslutningsdygtige.

De fleste fremmødte på koordineringsmødet henstiller til, at det grupperne stemmer for eller imod, tages der hensyn til i bestyrelsen og bør veje tungt i deres beslutning.

Der efterspørges beskrivelse af, hvad der skal foregå på og hvad kan der besluttes på et koordineringsmøde. Der er forslag, som bliver henvist fra generalforsamling til koordineringsmøder. Når samme tages op på koordineringsmøde, henvises til generalforsamling.)

Afstemning: Der er 6 stemmer på dagens koordineringsmøde, idet hver af repræsenterede 4 grupper har 1 stemme hver, Hundefører repræsentanter har 1 stemme og Brugsansvarlig har 1 stemme.

Forslag fra Bestyrelsen

6.1 Forslag: Åbne op for at man kan lave træningsplads på eget/privat areal

vedtaget med 1 blank, 4 for og 1 imod.

6.2 Forslag: Skærpe kravene for deltagerne til VM

Bortfalder og nuværende regler fortsætter. Det anses ikke som et problem pt.

6.3 Forslag: Det år, der afholdes DM på Sjælland, afholdes der JM i Jylland og modsat, når der er DM i Jylland, afholdes ØM på Sjælland. Det vil sige hvert år afholdes kun det ene Landsdelsmesterskab.

Bortfalder, idet grupperne allerede har tilbudt afholdelse.

6.4 Forslag: Forslår til ny udgave, omskrevet budget, der skulle være nemmere, at forstå.

Vedtaget.

Forslag fra Gruppe Gribskov

  1. Gruppen ansøger/anmoder om, at afholde Cup’en 2020.
  2. Vedtaget.

Forslag fra Gruppe Thy

8.1 Forslag: Hvilke prøver skal vi have med til vores mesterskaber?

Det er op til den enkelte gruppe, men som min. skal IGP prøver tilbydes.

8.2 Forslag: Udlændinge kan pt deltage i vores mesterskaber, hvis de er medlem af DDK, giver det mening og fortsætte med det?

Ja, det kan udlændinge.

8.3 Forslag: Hvad gør vi i forbindelse med den nye IGP FH?

Se punkt 8.1. Samme afgørelse.

8.4 Forslag: Hvor står det skrevet at Dansk Dobermann Klub giver hver deltager et beløb på 1000 kr. i forbindelse med deltagelse i IDC WM?

Det undersøges af bestyrelsen. Står det ikke beskrevet, skrives det til, også at det gælder Teamleder.

8.5 Forslag: Tilmelding til brugsprøver via Hundeweb volder mange problemer og ekstra arbejde.

Der er inden længe møde med DKK, hvor de beskrevne problematikker 1-3 vedr. tilmelding, medtages.

8.6 Forslag: Standard på pokaler, efterlyses

Størrelse på pokaler uanset om det er til udstilling eller mesterskaber, kommer størrelse på pokaler an på, hvilke sponsorater der er indhentet. Derfor kan der ikke udstikkes standard for ensartet størrelse. Vedr. uddeling af penge sponsorater kan de ikke overføres til andre grupper. En sponsor fra lokalområdet, har givet sponsorat til en gruppe. Måske specifikt til betaling af pokaler til denne event, så skal alle pengene også gives til pokaler.

Forslag fra Gruppe 4 Storstrøm

9.1 Forslag: Efterspørgsel på diverse relevante kurser.

Bestyrelsen har haft emnet om uddannelse af trænere og kurser på møde og vil forsøge, at stable uddannelse på benene. Avlsansvarlig opfordrer nogen af de mange dygtige hundeførere til at melde sig som undervisere. Der kunne blive oprettet en liste på DDK’s hjemmeside, med personer, grupperne har henvende sig til, og bruge til diverse kurser.

9.2 Forslag: Mobilpay som betaling i DDK.

Gruppe Storstrøm opfordrer DDK til at få Mobilpay, da det letter arbejdet med indhentelse af sponsorernes indbetaling. Det varer for længe med faktura fra DDK til sponsor. Det er lettere at betale kontingent osv.

9.2 Forslag: Forespørgsel om at afholde henholdsvis ZTP og Brugsprøver.

ZTP og Brugsprøver er svaret. Gruppen kan afholde begge dele, hvis de har tilmeldinger nok.

9.3 Forslag: Ensartet og genkendelige klubtrøjer.

Opfordrer DDK til at få ensartet klubtrøjer med DDK’s logo og gruppernes egne logo i ens farver. Der kan bruges når hundefører er på udebane til prøver, udstillinger og events som f.eks. Store Hestedag.

9.4 Forslag: Store Hestedag 2020

Store Hestedag gik godt og planlægges 2020 af Janne Wærum, formentlig i samarbejde med Johnny Løfgren. Der anmodes om større stand til flere aktiviteter og flere hjælpere til opvisning.

9.5 Forslag: Nyt tiltag – Sommerdysten.

En konkurrencedag mellem grupperne med forskellige opgaver enten som hund og fører løser sammen eller gruppen af hundeførere skal løse. Bedste gruppe vinder en vandrepokal. Hvordan konkurrencen helt kommer til at se ud, er ikke planlagt færdig. Hvornår event kan afholdes, planlægges ud fra hvordan andre aktiviteter ligger. Evt. kunne denne event være indsamling til WM-deltagerne. Evt. dobbelt arrangement. Gruppe Storstrøm ligger ud med at arrangerer Sommerdysten.

Forslag fra hundefører uden tilhørsforhold.

10.1 Forslag: Forslag til ændring af tekst under ”Regler for afholdelse af Danmarksmesterskab

Forslag blev godkendt, med flertal ved afstemning.

Bestyrelsen henstilles til at efterkomme forslag 1.

10.2 Forslag: Nuværende tekst: ”Prøverne behøver ikke at være bestået i en specialklub eller i det land man bor i, dog skal mindst 1 af disse skal være bestået i en DDK Gruppe” Forslag til ændring: Den ene kvalifikation til VM skal tages i Danmark, på en vilkårlig brugshundeplads, den anden kvalifikation kan tages både i ind – og udland.

Forslag belv godkendt med flertal ved afstemning.

Bestyrelses henstilles til at efterkomme forslag 2.

10.3 Forslag: Forslag til ændring af tekst i afsnittet ”Prøvelederens ansvar”: Nuværende tekst: ” Prøvelederen skal være medlem af Dansk Dobermann Klub. ” Ønskes ændret til: ”Prøveleder til vores mesterskaber/prøver behøver ikke være medlem af Dansk Dobermann Klub”.

Afstemning: For 3 – Imod 2 – Blank 1. (Bestyrelsen henstilles til, at efterkomme forslag 3)

10.4 Forslag: Ændringsforslag til regelsættet, afsnittet om afholdelse af Danmarksmesterskab

Afstemning: For 3 – Imod 2 – Blank 1 (Bestyrelsen henstilles til, at efterkomme forslag 4)

Det undersøges af bestyrelsen om prøveleder skal være medlem af DDK. Afstemning beror på, at prøveleder, som ikke er medlem af DDK, kan stilles til ansvar.

10.5 Vedr. de sidstnævnte forslag, vil bestyrelse se på det. Formanden har skrevet det op.

  1. Evt.

Der stilles spørgsmål vedr. at der står på hjemmesiden, at brugsansvarlig arrangerer kurser med spor, lydighed og forsvar. Bliver det udført? Bestyrelsen undersøger det nærmere, som talt om, i punkt 9.1 i forhold til efterspørgsel af kurser og uddannelse.

Der anmodes om at koordineringsmøde fremover afholdes fra kl. 12.00.

Kasserer i DDK fremviser grafer vedr. medlemstal, deltagelse af hunde til udstilling og brugsprøver siden 2012. Desværre er medlemstallet faldet. Derfor håber bestyrelsen at grupperne vil gøre en indsats og opfordre nye brugere på pladserne til at melde sig ind.

Medlemstal pt. 164 medlemmer.

Der er nedgang i ekvipager der går til brugshundeprøver og opgang i ekvipager der udstiller.

Alle opfordres til at indsende artikler til dobermann bladet og husk at indberette diverse aktiviteter, så disse kan skrives i kalenderen på DDK’s hjemmeside.

Tak for god ro og orden under mødet.

Referent Janne Wærum, DDK Gruppe 4 Storstrøm