Regelsæt -og Minimumsvedtægter for DKK Træningspladser

Regler for træningspladser

Almindelige bestemmelser

Alle brugshunderacer kan træne i Begynderprogram B uden medlemskab af specialklub. Ved træning i andre klasser samt ved prøveaflæggelse forevises dokumentation for hundeførerens medlemskab af DDK, DCH, DKK eller respektive specialklub. Dobermann har altid fortrinsret med hensyn til plads.
Alle hunde, der træner på godkendt plads, skal have udvidet ansvarsforsikring og være vaccineret efter DKK-regler.

Træningsprogram

Grupper godkendt af DDK skal altid som minimum træne i det til enhver tid gældende Brugsprøveprogram for DKK. På en DDK træningsplads kan der tilbydes anden hundesport(Feltsøg, Nosework, Rally) og ikke nødvendigvis ordinær brugshundetræning fra gruppens start. Det skal dog tilstræbes at gruppen arbejder aktivt mod at træne det gældende brugsprøve program for DDK.

Godkendelse

Der skal foreligge ansøgning fra mindst 3 hundeførere, der alle er medlemmer af DDK. Der kan meddeles dispensation f.s.v. angår antallet af ansøgere. I ansøgningen skal der oplyses, hvem der er formand, kasserer og bestyrelsesmedlem, samt hvem der indledende skal virke som instruktører og indlæringsfiguranter. Mindst 2/3 af bestyrelsen (inkl. husstand) skal hver eje mindst en dobermann. Bestyrelse, instruktører og figuranter skal alle være villige til at overholde de til enhver tid gældende regler i DDK.

Efter at DDKs bestyrelse (BHUA) har modtaget de obligatoriske oplysninger, tages der stilling til ansøgningen. Når den nye gruppe er blevet godkendt, tilser et bestyrelsesmedlem pladsen for endelig godkendelse. Træningspladsen behøver ikke og ligge på et offentligt areal. Det er tilladt at
lave en træningsplads på privatejet grund, dog vil DDK´s bestyrelse gøre opmærksom på, at selvom arealet evt. er ejet af et bestyrelsesmedlem eller medlem af den nye gruppe, har alle DDK `s medlemmer adgang til pladsen i de officielle træningstider, både som medlem og evt. gæstetræner.
Sker det at et eller flere medlemmer bliver nægtet adgang til pladsen uden gyldig grund (DDK skal informeres), vil gruppen få en advarsel og hvis medlemmet/medlemmerne stadig ikke må komme på pladsen kan DDK uden ekstra varsel lukke pladsen. Hvis en godkendt træningsplads flytter fysisk, skal den igen godkendes af (BHUA) bestyrelsen.

Ansvarlig

Der skal være valgt en bestyrelse. Formanden er ansvarlig overfor DDK og at der på pladsen gives den fornødne kvalificerede træning til alle, samt for, at det rette udstyr findes på pladsen. Trænere samt figuranter, hvis hustand er dobermann-ejere, skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.
Ved andet raceforhold end dobermann skal der foreligge medlemskab af respektive races specialklub.

Plads / rekvisitter

Runderings banen skal så vidt mulig være 80 meter bred og 100 meter lang. Der skal være 6 skjul/skærme i alt, 3 på hver langside forskudt for hinanden. Flugtspring: Højde 1 m, bredde 1,5 m. Klatrespring: Højde 1,8 m, bredde 1,5 m. Afstanden mellem væggene skal ved jorden være 1,3 m. Apportbukke: 3 stk., henholdsvis 650 gr, 1 kg og 2 kg. Pistol: Til prøver benyttes kun kaliber 6 mm løsskudspistol.
Til figuranter skal der være udstyr efter de til enhver tid gældende regler. Kvaliteten skal være god og overholde gængse normer. Ved opstart af en gruppe kan der dispenseres inden for en aftalt dato vedrørende rekvisitterne. Ronderingsbanen skal så vidt mulig være 80 meter bred og 100 meter lang. Der skal være 6 skjul/skærme i alt, 3 på hver langside forskudt for hinanden. Ronderingbanens mål: Se skitsen i prøveprogram / håndbog. DDK-Gruppen er ikke pålagt at have en figurant eller træningsrekvisitter.

Minimumsvedtægter for træningspladser

 1. Gruppens navn er:
 2. Gruppen er til enhver tid underlagt de af Dansk Dobermann Klub givne bestemmelser for træningspladser.
 3. Pligtigt medlemskontingent fastsættes af gruppens generalforsamling efter oplæg fra bestyrelsen. Gruppens øverste myndighed er  generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen demokratisk valgt bestyrelse. Bestyrelsesformanden er ansvarlig overfor DDKs bestyrelse.
 4. Generalforsamling afholdes minimum hvert andet år (kalenderåret) med mindst 14 dages skriftligt varsel.
 5. Stemmeberettigede er alle gruppemedlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Valgbare til bestyrelsen er alle gruppemedlemmer, der tillige er medlemmer af Dansk Dobermann Klub, og som ikke er i kontingentrestance til pladsen. Mindst 2/3 af gruppens bestyrelsesmedlemmer eller
  disses husstand skal være ejer af en dobermann. Skulle der i en periode for et bestyrelsesmedlem falde en dobermann væk, kan denne sidde til næste generalforsamling i gruppen.
 6. Hver gruppe skal mindst én gang om året anmelde og afholde en åben prøve. For at prøven kan regnes for åben, annonceres den i DDKs blad eller meddeles landsdelenes træningspladser skriftligt i god tid før prøven. Der er mulighed for dispensation ved skriftlig henvendelse til BHUA.

Dagsorden:

 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse
 • Eventuelt

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og skal i øvrigt bestå af et ulige antal. Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer meddeles skriftligt Dobermannklubbens bestyrelse v/BHUA samt klubladet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis hele bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 75% af gruppens betalende medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages skriftlig varsel.

Opløsning af gruppen kan kun ske med mindst 2/3 majoritet af de på en ekstraordinær generalforsamling fremmødte, stemmeberettigede gruppemedlemmer. Ved opløsning af gruppen fordeles dennes nettoformue mellem medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Senest opdateret på koordineringsmødet oktober 2019