Regelsæt for Annoncering i DDK

Retningslinjer for annoncering i Dansk Dobermann Klub

Artikler, indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Såfremt der sker afvisning eller afkortning af læserbreve, artikler m.m., bliver dette meddelt den indsendende part.
Artikler, indlæg, læserbreve og annoncer må ikke virke anstødelige, have et racistisk eller ærekrænkende indhold, og må ikke virke mod Dansk Dobermann Klubs interesser.
Brugsprøver-, konkurrencer, pokalmatcher- DM/VM , Udstilling: Redaktionen kan frit disponere over omtalen af arrangementerne samt evt. resultatlister. Der vil altid blive bragt omtale og resultatlister fra Mesterskaber og Udstillinger, såfremt de pågældende medlemmer og bestyrelsen overbringer disse til redaktionen.

Anonyme læserbreve eller annoncer optages ikke.

Indholdet i et læserbrev skal have en bred almen interesse for alle Dansk Dobermann Klubs medlemmer.
Alle former for personlige angreb og injurie-lignende påstande vil ikke blive bragt i medlemsbladet.
Det er alene redaktionen og bestyrelsen der afgør om et læserbrev har almen interesse.

Personlige

Mindre indlæg om kommende runde fødselsdage, jubilæer m.m. kan optages efter aftale med Redaktøren, såfremt der er plads.

Annoncer

Der kan annonceres for alt vedrørende Dobermann f.eks. avl, arrangementer, udstillinger m.m., samt for køb og salg af artikler, der kan have interesse for Dansk Dobermann Klubs medlemmer. Andre annoncører er også velkommen, kontakt redaktøren.
Annoncer skal indsendes skriftligt til den ansvarshavende, annonceansvarlige editor med alle relevante oplysninger samt angivelse af den ønskede størrelse på annoncen.
Annoncepriser er anført i bladet og på hjemmesiden www.danskdobermannklub.dk, og kassereren fremsender PDF faktura efter den annonceansvarliges oplysninger.

Billeder

Redaktionen kan frit anvende alle billeder der indsendes. Redaktionen træffer afgørelse om, hvilke billeder der anvendes, samt hvor de placeres i bladet, ligesom redaktionen kan afvise billeder af tekniske eller andre grunde.
Redaktionen afgør hvilken billedtekst der bringes.

Papirbilleder er stadig absolut det bedste til medlemsbladet

Anvendes digitalkamera skal der anvendes en høj opløsning og en lav kompression.
JPG formatet (Joint Photographers Exchange Graphic) anvendes ofte til hjemmesider, for at medlemsbladet kan bruge det, skal opløsningen være høj dvs. 300 dpi (dot per inch).
En lav kompression findes i TIF (Tagged Image Format), det fylder meget og dermed godt til medlemsbladet, opløsningen skal stadigvæk være høj.
Egenskaberne for billedet kan også udtrykkes således, for at det er mest brugbart f.eks.: Opløsning 57 pixel/cm, højde 1792, bredde 1200, byte 6451200

Materiale/ Stof til medlemsbladet

Alt stof til medlemsbladet betragtes som Dansk Dobermann Klubs ejendom og vil ikke blive returneret, medmindre aftale herom foreligger eller træffes med DDK’s editor.
For artikler, som indsendes uopfordret, påtager redaktionen sig intet ansvar.
Materialet opbevares i 2 uger, efter det har været bragt i medlemsbladet, hvorefter det arkiveres eller slettes.
Alt stof til medlemsbladet skal indsendes til redaktionen helst i elektronisk form.
Håndskrevne indlæg, samt indlæg, som vanskeligt lader sig tyde, afvises.
Gengivelse af medlemsbladets tekst og illustrationer kræver redaktionens skriftlige tilladelse.

Redaktionsfrist / Deadline

Al materiale og billeder skal være redaktionen i hænde senest til den offentliggjorte deadline, dette forhold gør sig gældende for både medlemmerne samt for hovedbestyrelsen, råd og udvalg, medmindre andet er aftalt med DDK’s editor.
Redaktionen har ret til at afvise alt materiale efter deadline, og dette kan efter aftale med redaktøren eventuelt medbringes i næste udgivelse, dog kan resultater, der indsendes efter førstkommende redaktionsfrist, ikke forventes optaget senere end det aktuelle medlemsblad.
Redaktionsfristen for de enkelte medlemsblade fremgår af udgivelsesplanen i medlemsbladet.

Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt.